Нова организација Општинске управе

Општинска управа Општине Блаце је извршила нову организацију послова у оквиру надлежних служби. Тако се сада у услужном центру, поред послова матичне службе и послова писарнице, обавља и део послова урбанизма и грађевине. У приземљу зграде Општине Блаце, у канцеларији бр. 5, сада се обавља:

- Пријем захтева за издавање: информација о локацији, локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе

- Пријем захтева за издавање потврда и уверења по ЗУП-у

- Пружање основне стручне и правне помоћи странкама у прикупљању документације потребне за издавање истих

- Пријем захтева за издавање одобрења за кретање и заустављање теретних и моторних возила - доставна возила,

- Пријем захтева за коришћење јавних површина.

У истој канцеларији се такође обавља и део послова из Службе за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, и то:

- Пружање основне стручне правне помоћи пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази  њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода

- Врши издавање уверења и потврда о чињеничном стању о којима води службену евиденцију

- Омогућује преглед стања на рачунима обвезника, као и попуњавање налога за уплату

- Пријем захтева за рекламацију погрешно усмерене уплате (прекњижавање - повраћај)

- Пријем захтева за одлагање плаћања пореског дуга без давања средстава обезбеђења наплате

- Пријава за локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору

- Попуњавање пореских пријава ППИ-1

- Пријем захтева и издавање уверења о стицању статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца топлотне енергије.

Служба Фонда за градско грађевинско земљиште, локалне и некатегорисане путеве Општине Блаце налази се на првом спрату зграде Општине Блаце, у канцеларији бр. 19.

Према новој организацији Општинске управе Општине Блаце, постављени су руководиоци:

- Службе за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и Службе за привреду, локални економски развој и друштвене делатности

Руководилац: Наташа Коцић, тел. 371-678

- Службе за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове и Службе за инспекцијске послове, буџетску инспекцију и ревизију

Руководилац: Јулијана Јовановић, тел. 371-678

- Службе за општу управу и заједничке послове и Службе општинског услужног центра и информатике

Руководилац: Катарина Тимотијевић, тел. 371-701

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka