Регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Наша радост"

Обавештавају се родитељи чија ће деца бити на смештају у Предшколској установи „Наша радост“Блаце да могу поднети захтев Општинској управи Општине Блаце (писарница-услужни центар у приземљу) ради регресирања трошкова боравка деце у тој установи у висини од 30% и 50% учешћа корисника у цени услуга.

За боравак трећег и сваког наредног детета у породици остварује се право на регресирање трошкова у износу од 30% од учешћа корисника у цени услуге, а за боравак деце из материјално угрожених породица – корисника материјалног обезбеђења, у износу од 50% од учешћа.

Право на регресирање трошкова кориснику услуга признаје се од дана подношења захтева.

Уз захтев је потребно приложити:

1.Изводи из Матичне књиге рођених за прво, друго, треће и свако наредно дете у породици (фотокопије)

2.Фотокопија уверења о држављанству за подносиоца захтева

3.Фотокопија личне карте подносиоца захтева

4.За кориснике материјалног обезбеђења Уверење Центра за социјални рад.

По поднешеном захтеву Служба друштвене бриге о деци доноси решење о признавању поменутог права у трајању од годину дана од дана подношења захтева.

НАПОМЕНА: Регресирање трошкова смештаја деце у вртић односи се само на треће дете и свако наредно дете у породици,а које се утврђује према часу рођења уписаних у матичну књигу рођених и доказује се изводима рођених за свако дете у породици.

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka