Оглас за Директора ЈКП Блаце објављен у Сл. гласнику бр. 4 од дана 22.01.2016.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 и др.Закон), члана 41. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 7/08, 8/13, 1/15 и 9/15), члана 5. Статута Јавног комуналног  предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа („Службени лист општине Блаце“ број 9/15), оглашава јавни конкурс

-за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу.

Подаци о јавном предузећу:

Јавно предузеће Јавно комунално предузеће „Блаце“, са седиштем у Блацу, улица Радомира Путника бб, 18420 Блаце, матични број:  07216459, ПИБ: 100370026.

 

Подаци о радном месту:

Директор Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу.

Услови за именовање директора јавног предузећа:

-да је пунолетно и пословно способно,

-да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јавно предузеће,

-да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,

-да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање три године на руководећим положајима,

-да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

-да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,

-да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се доказаним средствима која су подобна да се из њих добије сазнање које се очекује.

Директор се именује на период од четири године.

Место рада:

Блаце, 18420 Блаце, улица Радомира Путника бб.

Рок у коме се подносе пријаве:

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“.

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и податке о доказима о испуњавању услова за именовање директора који се прилажу уз пријаву.

Лице задужено за давање обавештења у вези са јавним конкурсом је Јасмина Ђошић, виши стручни сарадник на пословима Скупштине општине Блаце, контакт телефон 027/371-669.

Адреса на коју се пријаве подносе:

Пријаве са потребним доказима о испуњавању предвиђених услова из јавног конкурса достављају се Комисији за именовање директора у јавним предузећима, на адресу: Општина Блаце, улица Карађорђева број 4, 18420 Блаце, са назнаком „За јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу.

 

Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву:

-извод из матичне књиге рођених,

-доказ о стручној спреми,

-потврда о радном искуству,

-доказ да је стручњак у једној или више области у оквиру делатности предузећа (стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се доказаним средствима која су подобна да се из њих добије сазнање које се очекује),

-доказ да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке (изјава оверена од стране ограна овлашћеног за оверу потписа да лице није члан органа ни једне политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке),

-доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности (уверење или потврда издата од стране надлежне полицијске управе),

-доказ да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа ( уверење или потврда надлежног суда).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.

Неблаговременe, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Оглас о јавном конкурсу оглашава се у „Службеном гласнику РС“, и у публикацији „Послови“.

Број: I-119-57/16

У Блацу, 18.01.2016 године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

КОМИСИЈА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka