Обавештење грађанима о прибављању података из службених евиденција

Општинска управа општине Блаце обавештава своје суграђане о примени одредаба чл. 9 и 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција. 

Закон о општем управном поступку ступио је на снагу 9. марта 2016. године а примењује се од 01.6.2017. године.

У вези са тим ОБАВЕШТАВАМО ВАС  да је:

Орган дужан да омогући странкама да успешно и целовито остваре и заштите права и правне интересе, као и да се поступак води без одуговлачења и уз што мање трошкова за странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.

Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са Законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује.

Уколико странка сама прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција потребна је изричита изјава странке у писаној форми.

Општинској управи општине Блаце омогућен је приступ службеним подацима следећих органа: Министарству за државну управу и локалну самоуправу, Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности, Министарству унутрашњих послова, Централном регистру за обавезно социјално осигурање, Пореској управи, Републичком Фонду за Пензионо и инвалидско осигурање и Националној служби за запошљавање.

У претходном периоду Општинска управа је имала 700 упита на порталу Е-Зупа па обавештавамо грађане да користе ове погодности и у што већој мери олакшају себи у прикупљању потребне документације а за остваривање својих права.

Изјава да ће странка у поступку сама прибавити чињенице које су неопходне за одлучивање ПРЕУЗЕТИ

Захтев за прибављање података из службених евиденција ПРЕУЗЕТИ

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka