Обавештење јавности о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног индустриског отпада

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Блаце

Општинска управа

Одељење за привреду, локално економски

развој и заштиту животне средине

Број:  III-04-501-220/2021

Датум: 13.10.2021. год.

БЛАЦЕ

 

                                                               ОБАВЕШТЕЊЕ

 

             Обавештавамо заинтересовану јавност да је носилац Пројекта SR „GUMITEX“ из Блаца, ул. Милана Топлице бр.22. поднео захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног индустријског отпада за Пројекат „Израда сирове гуме и гумено-техничких производа“ који се одвија на делу кат. парцеле бр.2285/1 К.О. Блаце, на територији општине Блаце у ул. Војводе Мишића бр.2.

             Увид у податке и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторијама овог органа у канцеларији бр.5 у згради Општинске управе општине Блаце, у периоду од 13.10.2021. год.  до 25.10.2021. год., у времену од 10 до 12 часова.

             У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног индустријског отпада за Пројекат „Израда сирове гуме и гумено-техничких производа“ који се одвија на делу кат. парцеле бр.2285/1 К.О. Блаце, на територији општине Блаце у ул. Војводе Мишића бр.2.

             Овај орган ће у року од 15 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења размотрити поднети захтев, приложену документацију, прибављена мишљења, као и записник о испуњености услова од стране надлежног инспекцијског органа и донети одлуку о издавању дозволе подносиоцу захтева или донети решење којим се одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

                                                      ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

                                             ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ                                                       

                                                       РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

obavestenje

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg