ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

1.) Издаје се у закуп пословни простор који се налази, на кп. 6734  КО Блаце,  у  Блацу, у улици Вука Караџића бб, локал бр.2 пословни простор површине од 29,70 м2 ( у даљем тексту: пословни простор), методом јавног надметања, на период од 7 година ( до краја 2023 године).

2.) Тржишна и почетна висина закупнине пословног простора из тачке 1.овог огласа  износи 500 динара/ м2, утврђенa у члану 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању  и располагању стварима у својини Општине Блаце („Сл.лист Општине Блаце“ бр.1/15, 9/15 и 1/16) односно: за локал бр.2 износ од 14.850,00 ,  за период од месец дана.

3.) Издавање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем јавног надметања. Сва заинтересована лица, лично или путем овлашћеног заступника, могу  учествовати на јавном надметању.

4.) Јавни оглас биће објављен  на огласној табли Општинске управе и интернет страници  Општине Блаце.

5.) Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп у време трајања јавног оглашавања, сваког радног дана од 12.00  до 14.00 сати.

6.) Пријаве за јавно надметање примају се од дана објављивања огласа, односно од 08.12.2016.године до 23.12.2016.године, до 15.00 часова без обзира на начин доставе, предајом на писарници услужног центра општине Блаце,  ул.Карађорђева бр. 4., у затвореној коверти на име – КОМИСИЈА за издавање у закуп пословног простора, са назнаком “Пријава на Оглас за поновљено јавно надметање за закуп пословног простора “Поред зелене пијаце ”-НЕ ОТВАРАТИ.

Целокупан текст јавног огласа можете преузети ОВДЕ.

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka