Јавни позив банкама за достављање понуда

На основу члана 10.Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), Комисија за прикупљање понуда од банака за депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора општине Блаце, образована Решењем председника општине Блаце (Решење бр.II-02-376/17 од 27.02.2017.год.), дана 06.03.2017.године, упућује

П О З И В 

Б А Н К А М А

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

За депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора општине Блаце на домаћем финансијском тржишту новца у 2017.години.

 

У складу са чланом 9.став 13. и чланом 10.Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16) локални трезори одговорни су за ефикасност и сигурност инвестирања новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора локалних власти.

Министарство финансија Републике Србије омогућило је јединицама локалне самоуправе да пласирају слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора, код банака, ради њиховог укамаћења, по каматној стопи која није нижа од референтне каматне стопе Народне банке Србије.

Општина Блаце заинтересована је да слободна новчана средства свог Консолидованог рачуна трезора депонује на одређено време, до краја 2017.године.

С тим у вези, упућујемо позив банкама, да доставе своју понуду о висини каматне стопе, за депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора општине Блаце.

Заинтересоване банке своју понуду подносе на прописаном Обрасцу, који могу преузети на интернет страници Општине Блаце: www.blace.org.rs.

Понуда мора садржати :

-податке о понуђачу (назив банке, седиште, матични број и ПИБ, адресу, облик организовања банке и власништво, контакт податке);

-понуђене каматне стопе изражене на месечном нивоу, према висини депозита (Образац Понуде - www.blace.org.rs).

Понуда се подноси у затвореној коверти, лично или путем поште, на адресу: Општина Блаце, ул.Карађорђева бр.4, 18420 Блаце, са назнаком: „Понуда-депоновање средстава Консолидованог рачуна трезора у 2017.години-не отварај “.

               

Рок за достављање понуда је 15 (петнаест) дана, од дана објављивања јавног позива на огласној табли Општине Блаце и интернет страници Општине Блаце: www.blace.org.rs, односно,  до 21.03.2017.године до 14,00 сати.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Отварање понуда обавиће се истог дана, након истека рока за достављање понуда, дана 21.03.2017.године.

Критеријум за избор најповољније понуде је висина понуђене каматне стопе.

Са изабраним понуђачем, Општина Блаце закључиће Уговор о депоновању средстава Консолидованог рачуна трезора за 2017.годину.

Особа за контакт: Наташа Коцић, самостални саветник, руководилац Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, контакт телефон 027/371-212, факс 027/371-138, e-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. 

Образац Понуде

 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka