Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Туристичке организације „Блаце“

Скупштина општине Блаце – Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора у јавним предузећима  дана 22.12. 2017. године расписала је Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Туристичке организације „Блаце.“

Подаци о радном месту:

Директор Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу.

Поред општих услова прописаних Законом, за директора Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу, може бити именовано лице које испуњава следеће услове - услове за именовање директора туристичке организације и које поседује:

1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима;

3) активно знање страног језика који je обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете;

4)  поседовање организаторских способности;

5)  познавање рада на рачунару;

6)  да нема законских сметњи за његово именовање.

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се доказним средствима која су  подобна да се из њих добије сазнање које се очекује.

Директор се именује на период од четири године.

Место рада: Блаце, 18420 Блаце, улица Вука Караџића бб.

Рок у коме се подносе пријаве:

Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и податке о доказима о испуњавању услова за именовање директора који се прилажу уз пријаву.

Лице задужено за давање обавештења у вези са јавним конкурсом је Јасмина Лапчевић, секретар Скупштине општине Блаце, контакт телефон 027/371-110.

Адреса на коју се пријаве подносе:

Пријаве са потребним доказима о испуњавању предвиђених услова из јавног конкурса достављају се Комисији за спровођење јавног конкурса за избор директора у јавним предузећима, на адресу: Општина Блаце, улица Карађорђева број 4, 18420 Блаце, са назнаком „За јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу.

Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву:

-доказ о стручној спреми,
-извод из матичне књиге рођених,
-извод из књиге држављана Републике Србије,
-доказ о неосуђиваности,
-доказ о радном искуству,
-очитана лична карта,
-кратка биографија кандидата.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена од стране надлежног органа.

Неблаговременe, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Оглас о јавном конкурсу оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије“, у дневном листу „Данас“ и на званичној интернет страници Општине Блаце.

Комплетан текст Огласа можете преузети ОВДЕ.

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka