Јавни конкурс за именовање директора Спортског центра "Блаце"

I Орган у коме се радно место попуњава: Јавна установа Спортски центар „Блаце“,  ул. Вука Караџића 19ц, 18420 Блаце, ПИБ: 105406750, МАТИЧНИ БРОЈ: 17716212. Установа послује под именом Спортски центар „Блаце“, претежне делатности 9311.

II Радно место која се попуњава: 1. Директор   Спортског  центра „Блаце“

Опис послова:

Директор обаља следеће послове: организује и руководи радом установе, потписује акта и документа установе, предлаже пословну политику, наредбодавац је за извршење финансијског плана, одлучује о материјалној и дисциплинској одгворности запослених у Установи, помаже председнику Управног и Надзорног одбора, доноси Правилник о унутрашњој систематизацији и организацији радних места, врши друге послове утврђене законом.

     Б) Мандат директора: Избор и именовање директора се врши на мандатни период од 4 године.

     В) Услови:

Kандидат за директора мора да испуњава поред општих услова утврђених Законом и следеће посебне услове:

завршен факултет VII степен стручне спреме

да поседује организационе способности

да има 5 година радног искуства

да понуди свој програм рада

Број извршилаца....................................................................................................... 1

  III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

         Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

- Извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија );
- Уверење о држављанству Републике Србије ( оригинал или оверена фотокопија );
- Диплома/уверење о стеченом образовању ( оригинал или оверена фотокопија );
- Доказ о радном искуству ( оверена фотокопија радне књижице и/или потврда послодавца );

- Уверења да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против њега не води кривични поступак ( не старија од шест месеци );
- Уверење о здравственој способности (не старије од 6 месеци)
- Очитана  лична карта;

 IV Јавни  конкурс спроводи Управни одбор установе.

Одлуку о именовању Директора доноси Скупштина општине Блаце на образложени предлог Управног одбора у року од 15 дана од дана завршетка конкурса. У изборном поступку, Управни одбор може усменим разговором са кандидатима проверити стручну оспособљеност, знање и вештине неопходне за обављање функције директора.

V Рок за подношење пријава на конкурс:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана од дана оглашавања јавног конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Јавни конкурс се објављује на званичној интернет презентацији општине Блаце www.blace.org.rs и на огласној табли општине Блаце.

Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Тамара Радоичић, 027/370-950, у периоду од 07:00 до 15:00 часова.

Адреса на коју се подноси пријава на конкурс: Спортски центар Блаце, ул. Вука Караџића бр.19ц, 18420 Блаце, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора“ НЕ ОТВАРАТИ

Комплетан текст јавног конкурса можете преузети ОВДЕ.

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije