Јавни конкурс за именовање директора Спортског центра "Блаце"

I Орган у коме се радно место попуњава: Јавна установа Спортски центар „Блаце“,  ул. Вука Караџића 19ц, 18420 Блаце, ПИБ: 105406750, МАТИЧНИ БРОЈ: 17716212. Установа послује под именом Спортски центар „Блаце“, претежне делатности 9311.

II Радно место која се попуњава: 1. Директор   Спортског  центра „Блаце“

Опис послова:

Директор обаља следеће послове: организује и руководи радом установе, потписује акта и документа установе, предлаже пословну политику, наредбодавац је за извршење финансијског плана, одлучује о материјалној и дисциплинској одгворности запослених у Установи, помаже председнику Управног и Надзорног одбора, доноси Правилник о унутрашњој систематизацији и организацији радних места, врши друге послове утврђене законом.

     Б) Мандат директора: Избор и именовање директора се врши на мандатни период од 4 године.

     В) Услови:

Kандидат за директора мора да испуњава поред општих услова утврђених Законом и следеће посебне услове:

завршен факултет VII степен стручне спреме

да поседује организационе способности

да има 5 година радног искуства

да понуди свој програм рада

Број извршилаца....................................................................................................... 1

  III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

         Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

- Извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија );
- Уверење о држављанству Републике Србије ( оригинал или оверена фотокопија );
- Диплома/уверење о стеченом образовању ( оригинал или оверена фотокопија );
- Доказ о радном искуству ( оверена фотокопија радне књижице и/или потврда послодавца );

- Уверења да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против њега не води кривични поступак ( не старија од шест месеци );
- Уверење о здравственој способности (не старије од 6 месеци)
- Очитана  лична карта;

 IV Јавни  конкурс спроводи Управни одбор установе.

Одлуку о именовању Директора доноси Скупштина општине Блаце на образложени предлог Управног одбора у року од 15 дана од дана завршетка конкурса. У изборном поступку, Управни одбор може усменим разговором са кандидатима проверити стручну оспособљеност, знање и вештине неопходне за обављање функције директора.

V Рок за подношење пријава на конкурс:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана од дана оглашавања јавног конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Јавни конкурс се објављује на званичној интернет презентацији општине Блаце www.blace.org.rs и на огласној табли општине Блаце.

Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Тамара Радоичић, 027/370-950, у периоду од 07:00 до 15:00 часова.

Адреса на коју се подноси пријава на конкурс: Спортски центар Блаце, ул. Вука Караџића бр.19ц, 18420 Блаце, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора“ НЕ ОТВАРАТИ

Комплетан текст јавног конкурса можете преузети ОВДЕ.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka