Jавни конкурс за чланове Локалног антикорупцијског тела Општине Блаце (2)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БЛАЦЕ

Комисија за избор чланова тела за праћење примене

Локалног антикорупцијског плана за

Општину Блаце

БР:II-02-153/18-2

Дана:13.02.2018. године

 Б л а ц е:

 

У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана за Општине Блаце („Сл. Лист општине Блаце“, бр.8/2017), члана 2 Решења о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана Општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ бр.13/17), и члана 2 Пословника  о раду комисије за избор чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана општине Блаце, бр: II-110-2466 од 22.12.2017. године и Одлуке о расписивању јавног конкурса за чланове локалног антикорупцијског тела општине Блаце, II-02-153/18-2 од 13.02.2018. годинe, Комисија за избор чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана општине Блаце, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ЧЛАНОВЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ  ТЕЛА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ - ПОНОВЉЕНИ 

Позивају се грађани са територије Општине Блаце да доставе кандидатуре за чланство у Локалном антикорупцијском  телу општине Блаце (ЛАТ-у)

            Сваки подносилац пријаве треба да задовољи следеће услове.

1. Да лице које подноси пријаву има место пребивалишта на територији општине Блаце

2. Да лице које подноси пријаву није осуђивано или да се не води судски поступак  за дела која се односе на  корупцију.

3. Да лице које подноси пријаву не може бити функционер у смислу одредаба чланови Закона о Агенцији за борбу против корупције.

4. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАТ-у својим досадашњим деловањем /Функцијом није кршио или не крши одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције,

5. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАТ-у није носилац неке функције у политичкој странци;

6. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАТ-у није носилац функција у институцијама и/или предузећима, организацијама и медијима на које се долази именовањем од стране локалних или републичких предузећима, организацијама и медијима на које се долази именовањем од стране  локалних или републичких органа или су  исте директни корисници локалног/републичког буџета;

7. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАТ-у није запослено у институцијама и/или предузећима,установама, институцијама и организацијама који су директни корисници локалног/републичког буџета.

 

Подносиоци пријава за чланство у ЛАТ-у Блаце треба да доставе Комисији за избор чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана за Општину Блаце,

  Попуњен формулар пријаве (преузети са званичне интернет презентацију општине Блаце, у делу ОГЛАСИ И КОНКУРСИ

- Биографију подносиоца пријаве;

- Потврду о неосуђиваности (издату од стране Полицијске управе Прокупље);

- Потврду да се против подносиоца пријаве за чланство у ЛАТ-у не води кривични поступак (издату од стране Основног суда у Куршумлији),

- Уверење о пребивалишту;

- Изјаву, оверену код надлежног органа у којој се подносилац пријаве изјашњава под пуном кривичном и материјално правном одговорношћу да испуњава услове из јавног конкурса наведене под тачком од 3. до 7. претходног става;

- Мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања:

Шта Вас мотивише да се пријавите за ангажовање у ЛАТ-у?

Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву?

Чиме лично можете допринети у решавању проблема корупције у друштву?

Попуњене обрасце пријава у затвореној запечаћеној коверти са назнаком „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЧЛАНСТВО У ЛАТ-У ОПШТИНЕ БЛАЦЕ, “-НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАСЕДАЊА КОМИСИЈЕ, потребно је предати лично, или послати поштом, препоручено на адресу:

Општина Блаце
Ул. Карађорђева бр. 4, Блаце

           

Јавни конкурс ће се објавити:

-                У „Службеном листу Општине Блаце“,

-                На интернет презентацији Општине Блаце, у делу ОГЛАСИ И КОНКУРСИ

-                У локалним медијима,

-                На огласној табли Општине Блаце,

Јавни конкурс траје 15 (петнаест) дана.

Рок за пријаве почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Блаце“.

На јавном конкурсу се бира 5 (пет) чланова/ чланица Локалног антикорупцијског тела Општине Блаце.

           

 Формулар за пријаву можете преузети ОВДЕ

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                          Немања Кричак с.р.

oglasi v

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka