Јавни конкурс за финансирање пројеката Удружења грађана и невладиних организација

На  основу члана 6. став 1. Правилника о начину финансирања пројеката Удружења грађана и невладиних организација („Сл. лист општине Блаце“, бр. 3/ 15), Одлуке о расписивању Јавног конкурса за финансирање пројеката УГ и НВО средствима буџета општине Блаце за 2018. годину (II-400-718, од 30. 4. 2018. год.) и члана 68. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 30. 4. 2018. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Расписује се Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса Удружења грађана и невладиних организација. На конкурсу могу да учествују Удружења грађана и невладиних организација, која су регистрована на територији општине Блаце, с тим да све пројектне активности морају реализовати на територији општине Блаце или ван територије општине Блаце, али да својим активностима представљају општину.

Средства се додељују за реализацију пројеката из следећих области:

Социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, заштита лица са инвалидитетом, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и други програми у којима удружење и невладина организација искључиво и непосредно следи јавне потребе, као програми из области активности које се односе на јачање сарадње између владиног, цивилног  и бизнис сектора, програми за омладину, програм активности заснованих на волонтеризму, превенција насиља и афирмацију грађанског активизма.

Укупно расположива средства за реализацију пројеката по овом конкурсу износе  800.000,00 динара.

Максимална вредност пројекта које Удружење грађана и невладина организација може да добије по расписаном конкурсу је 150.000,00 динара

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Предлагач је обавезан да достави следећу документацију:

пријавни образац и образац за буџетски пројекат;

копија решења о упису у Регистар у Агенцији за приредне регистре (АПР);

копија ПИБ обрасца;

копија картона депонованих потписа;

копија личне карте одговорног лица;

копија Статута подносиоца пријаве;

финансијски план.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс са свом потребном документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за финансирање пројеката од јавног интереса Удружења грађана и невладиних организација – не отварати“ путем поште на адресу

Општина Блаце, ул. Карађорђева 4, или лично на писарници Општинске управе Општине Блаце.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Удружење грађана и невладиних организација може да поднесе само једну пријаву.

Конкурсна документација се може преузети са интернет странице општине Блаце www.blace.org.rs

- Пријавни образац 

- Образац буџета

- Изјава

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

 1. 1. Рок за подношење пријава на овај конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног позива, oдносно 15. 5. 2018. године.
 2. 2. Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити процењени у складу са следећим критеријумима;
 3. 1. Усклађеност пројекта са захтевим конкурса

Максимално 10 бодова

 1. 2. Референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма и његова одрживост

Максимално 10 бодова

 1. 3. Остварени резултати претходних година и кадровска опремљеност

Максимално 10 бодова

 1. 4. Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи

Максимално 10 бодова

 1. 5. Сарадња и прађење јавног интереса и значаја локалне заједнице

Максимално 10 бодова

 1. 3. По завршетку конкурса и обраде пријава Комисија ће у року од 15 дана од завршетка конкурса израдити извештај о спроведеном конкурсу.
 2. 4. Извештај садржи све поднете пријаве, коначну ранг листу са бодовима предложених пројеката и предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета општине Блаце.
 3. 5. Извештај и прелиминарна листа објављују се на огласној табли општине Блаце и на званичној интернет презентацији општине Блаце www.blace.org.rs
 4. 6. Извештај се доставља Општинском Већу општине Блаце,које доноси одлуку о избору пројеката и додели средства који се финансирају из буџета општине Блаце. На основу одлуке Општинског већа, Председник општине Блаце закључује Уговор о финансирању пројеката Удружења грађана и невладиних организација, средствима из буџета општине Блаце.

Број: II-400-769/18

Блаце, 30. 4. 2018. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

Саветница на пословима                                                                      
Општинског већа                                                                            

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК
                                                                                            Зоран Јозић с.р.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka