Расписан конкурс за расподелу средстава удружењима грађана за програме и пројекте од јавног интереса за Општину Блаце за 2019. годину

Општина Блаце расписала је Јавни конкурс за расподелу средстава удружењима грађана за програме и пројекте од јавног интереса за Општину Блаце за 2019. годину. Средства су обезбеђена у буџету општине Блаце за 2019. годину у износу од  1.500.000,00 динара. Максимална вредност пројекта које удружење грађана може да добије по расписаном конкурсу је 200.000,00 динара, с тим да износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

Општина Блаце нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову намену, а финансираће само квалитетне пројекте који испуњавају дефинисане критеријуме.

Конкурс је отворен од 17. априла и трајаће 15 дана од дана објављивања. Конкурс се објављује на званичној интернет страници Општине Блаце, огласној табли Општине Блаце, у локалним медијима и на порталу Е-Управа.

Основни циљ за доделу средстава по овом конкурсу је финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења грађана са територије општине Блаце  као и регионалних удружења под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе грађана општине Блаце, и то за деловање из следећих области од јавног интереса:

 1. Социо хуманитарног рада ( укључујући удружења пензионера)
 2. Пољопривреде (укључујући удружења ловаца, риболоваца, кинолога)
 3. Противпожарне заштите
 4. Културе
 5. Заштите животне средине

Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни конкурс је следећа:

 1. попуњен пријавни образац на конкурс (Прилог 1);
 2. попуњен образац предлога програма/пројекта (Прилог 2);
 3. попуњен образац буџета програма/пројекта (Прилог 3);
 4. оснивачки акт удружења (оригинал или оверена фотокопија);
 5. извод из регистра или решење надлежног органа (АПР) о упису у одговарајући регистар;
 6. оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
 7. доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину за удружења основана пре почетка текуће године;
 8. изјаву овлашћеног лица удружења (оригинал), дату под материјалном и кривичном одговорношћу да деловање удружења није политичке природе;
 9. да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 10. да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања (Прилог 4) и
 11. изјаву партнера на пројекту.

Комплетан текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ.

Прилози за преузимање:

 1. Прилог 1- пријавни образац на конкурс
 2. Прилог 2- образац предлога програма/пројекта
 3. Прилог 3- образац буџета програма/пројекта
 4. Прилог 4- Изјава да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања
 5. Прилог 5- Критеријуми за оцену предлога пројеката
 6. Прилог 6-Образац наративног извештаја

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka