Infrastruktura

Transport

Ruch drogowy jest jedynym rodzajem transportu, który posiada gmina Blace. W stosunku do głównych dróg szybkiego ruchu i autostrady gmina Blace zajmuję  peryferyjną pozycję, ale znajduje się na skrzyżowaniu istotnych, regionalnych dróg w kierunku Kosowa i Metochii, Kopaonika, Kruševaca i Prokuplja, co stanowi korzystne położenie tranzytowe (najkrótsza droga pomiędzy Toplicką i Kruševacką Kotliną). 

Wśród ważnych dróg, które znajdują się w pobliżu gminy należy wymienć drogę krajową I rzędu (droga publiczna) M-25, której część Prokuplje-Kuršumlja przebiega w bezpośredniej bliskości południo-wschodniej granicy gminy i gdzie wzdłuż tej trasy lub w pobliżu, według planu zagospodarowania Republiki Serbii, powinna przechodzić autostrada Niš-Priština-Peć-Čakop (granica Czarnogóry) jako połączenie z planowaną drogą Belgrad-Południowy Adriatyk.

Istotną cześć sieci dróg na obszarze gminy stanowi system dróg gminnych, które łączą ze sobą większość miejscowości i powiązane są z centralną częścią gminy.

Skategoryzowana sieć dróg na terenie gminy ma długość około 199 km, z czego 29 km stanowią drogi krajowe II rzędu i około 170 km dróg gminnych. Wszystkie drogi krajowe II rzędu posiadają nowoczesne nawierzchnie, a 67% dróg gminnych jest pokrytych asfaltem.

Jeśli chodzi o zagospodarowanie dróg w sieci dróg gminnych na obszarze gminy stan jest relatywnie dobry i ponadprzeciętny w obrębie Okręgu Toplickiego.

Gęstość skategoryzowanej sieci dróg na obszarze gminy Blace wynosi 65,0 km/100 km2 i jest ponadprzeciętną w odniesieniu do Centralnej Serbii, jak i w odniesieniu do średniej  Okręgu Toplickiego. Mając na uwadze ekonomiczny rozwój terenu jak i ze względu na potrzeby mieszkańców można ocenić, iż stan rozwoju sieci dróg gminnych jest zadowalający. Jednakże należy dążyć do spełniania europejskich standardów w tej dziedzinie.

Ruch kolejowy na terenie gminy nie istnieje. Najbliższe stacje kolejowe znajdują się w Kuršumlji (około 24 km) i Prokuplju ( około 28 km).

 

Gospodarka wodna

Zaopatrzenie w wodę

W zgodzie z podstawowymi zasadami gospodarki wodnej Republiki Serbii, gmina Blace należy do Toplickiego regionalnego systemu zaopatrzenia w wodę, gdzie najbardziej istotnym źródłem jest wybudowany sztuczny zbiornik "Selova". Największa część zasobów wodnych przeznaczonych na zaopatrzenie w wodę wykorzystywana jest z zasobów "Pridvorica" na zaopatrzenie centrum i 17 wiosek, a mniejsze ilości czerpane są z lokalnych źródeł, które w większej mierze zaspakajają potrzeby mieszkańców. Miejski wodociąg jest stary ponad 30 lat , rury są wykonane z azbestowego materiału tak więc miejska sieć wodociągowa stanowi wąskie gardło i główny problem w procesie bezpiecznego i ciągłego zaopatrzenia w wodę.

Proces rekonstrukcji systemu zaopatrzenia w wodę jest spowolniony ze względu na środki finansowe, długi okres budowy, ujednolicenie istniejących i przyszłych systemów. Stan się polepszył poprzez stworzenie dokumentacji dotyczącej planów, a właściwie Analizy zaopatrzenia w wodę gminy Blace (Instytut gospodarki wodnej "Jaroslav Černi) na poziomie gminy Blace i Okręgu Toplickiego (regionu).

 

Odprowadzanie ścieków

Istniejąca publiczna sieć kanalizacyjna nie jest na zadowalającym poziomie i niezbędne jest jak najszybsze podejście do problemu i całościowe spojrzenie i rozwiązanie problemu przyjmowania i odprowadzania ścieków. Ścieki w miejskim i podmiejskim obszarze zostają przyjęte i przeprowadzone miejskim systemem kanalizacyjnym, a następnie odprowadzanie ścieków odbywa się do rzeki Blatašnica, bez uprzedniego oczyszczenia. Pozostała część mieszkańców gromadzi scieki w szambach lub swobodnie odprowadza do cieków wodnych i otaczających terenów. W wsiach dominują niehigieniczne szamba. Oprócz miejskiego centrum, gdzie oczyszczalnia nie jest w użyciu, żadna miejscowość nie posiada oczyszczalni ścieków. Ukształtowanie terenów umożliwa rozwój systemów kanalizacyjnych w dwóch basenach, większym, który należy do dopływu Rasiny i mniejszym, który należy do dopływu Toplicy. Ze względu na regionalne znaczenie sztucznego jeziora na Rasini niezbędne jest zorganizowane, całościowe i efektywne przyjmowanie i oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych obiektów. 

 

System melioracyjny

Obecnie największy potencjał stanowią istniejące strumienie i źródła wodne, które umożliwiają zaspokojenie większej części zapotrzebowania na wodę pitną, nawadnianie i procesy produkcyjne. Istotnym ograniczeniem, ale i zaletą jest fakt, iż obszar gminy jest objęty strefami ochrony dwóch istotnych źródeł i systemu wodnego. Jednakże w pierwszej kolejności należy dokonać działań organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych, aby skutecznie zabezpieczyć wodę. Sytuacja jest skomplikowana ponieważ nie istnieje możliwość szybkiego rozwoju systemu kanalizacyjnego i budowy sanitarno-higienicznych septycznych szamb.   

 

Infrastruktura energetyczna

Dobrze rozbudowana i unowocześniona sieć energetyczna stanowi istotny potencjał rozwojowy niezależnie od braku istotnych źródeł energii na obszarze gminy. Wszystkie dzielnice w gminie są zelektryfikowane, a stopień elektryfikacji gospodarstw domowych wynosi 100%. Przebudowa sieci elektrycznej o niskim napięciu została wykonana w większej części gminy, a istniejąca wydajność zadowala aktualne potrzeby. Trwają także intensywne prace nad rozprowadzeniem oświetlenia publicznego w wiejskich dzielnicach.  W celu racionalnego korzystania z energii elektrycznej w gminie obecnie dodaje się starń do budowy sieci gazociągu, które połączyłyby gospodarstwa wiejskie i zakłady produkcyjne z miejskim przyłączem.

Złoża energetyczne, które gmina posiada związane sa z biomasą pochodząca od produktów rolnych i potencjalnego węgla brunatnego, którego złoża odkryto we wsi Čučale  (2.100.000 ton) i Sibica (3.500.000 ton). Do wykonania techniczno-ekonomicznej analizy należy wykonać dodatkowe badania.

W odniesieniu do źródeł odnawialnej energii, obecnie realizowany jest projekt budowy elektrowni do produkcji elektrycznej energii z biogazu, który jest uwalniany z gnojowicy i kiszonki. Liderem projektu jest D.O.O. Lazar z siedzibą w Blace. Produkuje się 1 MW energii elektrycznej na godzinę co stanowi obecnie połowę zużycia na obszarze gminy Blace.  

 

Infrastruktura telekomunikacyjna

 

Obszar gminy Blace jest pokryty pocztową, telegraficzną i stacjonarną siecią telefoniczną (zainstalowano 8 cyfrowych centrali połączonych światłowodami) i zarówno siecią telefoni komórkowej i transmisjami telewizyjnymi i radiowymi. Sieć telekomunikacyjna pokrywa całą gminę przy czym dostępna wydajność automatycznych cyfrowych centrali telefonicznych zaspokaja potrzeby wszystkich dzielnic. Istnieje dobry zasięg telefonii komórkowej. 

Login Form