Administracja samorzĄdowa

Naczelnik Administracji samorządowej

Jasmina Lapčević        

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

 

Wydział ds. administracyjnych i spraw ogólnych

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wydział ds. przestrzennego planowania, budownictwa, nieruchomości i spraw własnościowych

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Wydział ds. kontroli, inspekcji i rewizji finansowej

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        

Wydział ds. budżetu, finansów i lokalnej administracji podatkowej

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            

Wydział ds. gospodarczych, lokalnego rozwoju ekonomicznego i działalności społecznej

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Wydział ds. organów gminny

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        

Wydział ds. centrum obsługi i informatyki

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                

Telefon: 027/371-110

Fax: 027/371-138

Administraja samorządowa zostaje powołana do realizacji zadań administracyjnych w ramach praw i obowiązków Gminy i do realizacji odpowiednich zadań specjalnych dla potrzeb Rady Gminy, Wójta Gminy i Zarządu Rady Gminy.

Kompetencje

Administracja samorządowa:

           przygotowuje rozporządzenia i inne uchwały, które uchwala Rada Gminy, Wójt gminy i  Zarząd Rady Gminy;

           realizuje decyzje i inne uchwały Rady Gminy, Wójta Gminy i  Zarządu Rady Gminy;

           rostrzyga w postępowaniu administracyjnym w pierwszej instancji o prawach i obowiązkach obywateli, przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji w sprawach administracyjnych, kótre należą do kompetencji gminy;

           Realizuje pracę nadzorczą nad realizacją rozporządzeń i innych uchwał Rady Gminy;

           realizuje ustawy i inne rozporządzenia, których realizacja została powierzona gminie;

           wykonuje profesjonalne i inne zadania, które zostały określone przez Radę Gminy, Wójt Gminy i Zarząd Rady Gminy;

           przedstawia sprawozdanie ze swoich prac dotyczących realizacji zadań, które się znajdują w kompetencjach gminy i zadań, które zostały powierzone Wójtowi Gminy, Zarządowi Rady Gminy i Radzie Gminy w zależności od potrzeby, a co najmniej raz w roku.

 

Zasady funkcjonowania Administracji samorządowej

Administracja samorządowa wykonuje zadania zgodnie z zasadami wykonywanego zawodu, bezstronnie i politycznie neutralnie i jest zobowiązana, aby każdemu obywatelowi zapewnić jednakową ochronę prawną i korzystanie z praw, obowiązków i interesów prawnych.

Administracja samorządowa jest zobowiązana, aby każdemu obywatelowi zapewnić szybką i skuteczną realizację ich praw i prawnych interesów.

Administracja samorządowa jest zobowiązana do udzielania obywatelom niezbędnych informacji i danych i zapewnienia pomocy prawnej.

Administracja samorządowa jest zobowiązana do współpracy z obywatelami i do poszanowania osoby i godności obywatela.

 

Organizacja Administracji samorządowej 

Administracja samorządowa ustanawia się jako jeden organ.

W Administracji samorządowej ustanowione są jednostki organizacyjne, które są powołane do realizacji  podobnych administracyjnych, profesjonalnych i innych zadań.

 

Kierownictwo

Administracją samorządową zarządza Naczelnik

 

Na funkcję naczelnika Administracji samorządowej może być powołana osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku prawo i zdała egzamin państwowy dotyczący pracy w organach samorządów państwowych i posiada minimalnie pięć lat doświadczenia w zawodzie.  

Login Form