Rada gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Zlatko Dimitrijević

Zastępca przewodniczącego Rady Gminy

Miloš Vasiljević

Sekretarz Rady Gminy

Zoran Milutinović

Komisje stałe Rady Gminy Blace

           Komisja ds. rozporządzeń;

           Komisja ds. administracyjnych;

           Komisja ds. skarg i zażaleń;

           Komisja ds. zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i ds. nazewnictwa ulic, wsi i innych zamieszkałych miejscowości.

           Komisja ds. służb publicznych;

           Komisja ds. rozwoju gospodarczego i finansów.

Regulamin Pracy Rady Gminy w Blace

 

Kompetenjce

Przewodniczący Rady

Rada Gminy posiada przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy organizuje pracę Rady Gminy, zwołuje i zasiada na jej posiedzeniach, współpracuje z Wójtem Gminy i Zarządem Rady Gminy, dba o wykonywanie prac publicznych, podpisuje akty prawne, które Rada uchwali i wykonuje inne obowiązki przewidziane w Statucie i Regulaminie Rady.

Zastępca przewodniczącego Rady Gminy

Pzrewodniczący Rady Gminy posiada zastępcę, który go zastępuje w wypadku jego nieobecności lub niezdolności do wykonywania swoich obowiązków. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy jest wybierany i odwoływany w taki sam sposób jak Przewodniczący Rady Gminy.

Sekretarz Rady Gminy

Rada Gminy posiada Sekretarza, który zajmuje się zarządzaniem w związku z powoływaniem i odbywaniem posiedzeń Rady Gminy i jej Komisji. Zarządza sprawami administracyjnymi związanymi z działalnością Rady Gminy. Sekretarz Rady Gminy jest powołany na okres czterech lat na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy i może być ponownie powołany. Sekretarzem Rady Gminy może być powołana osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku prawo i zdała egzamin państwowy do pracy w organach zarządzających i posiada minimalnie trzy lata doświadczenia.

Rada Gminy może na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Rady Gminy odwołać Sekretarza przed upływem jego mandatu. Sekretarz posiada zastępcę, który go zastępuje w wypadku jego nieobecności. Zastępca Sekretarza Rady Gminy zostaje powołany i odwołany w taki sam sposób i na takich samych warunkach jak Sekretarz.

Sekretarz Rady Gminy jest odpowiedzialny za terminowe przedłożenie danych, aktów i dokumentów na żądanie właściwego organu Republiki, który nadzoruje działania i dokumentację Rady Gminy.

Komisje Rady Gminy

Rada Gminy jest założycielem stałych i doraźnych Komisji do rozpatrywania spraw z zakresu kompetencji.

Komisje wydają opinie dotyczące przepisów i decyzji, które uchwali Rada Gminy i wykonują inne zadania określone w Statucie i Regulaminie Rady Gminy.  

Ilość i zadania Komisji stałych jak i prawa i obowiązki przewodniczącego Rady Gminy i członków stałych Komisji są uregulowane w Regulaminie Rady Gminy.

W akcie o powołaniu doraźnych Komisji określa się jej nazwę i dziedzinę, w której zakresie realizuje zadania, zadania Komisji, ilość członków Komisji, okres potrzebny do wykonania zadania, prawa i obowiązki Przewodniczącego i członków Komisji i innych zadań istotnych dla pracy Komisji.

�^et�� P� stify'> 

 

Login Form