zarzĄd rady gminy

Członkowie Zarządu Rady Gminy Blace

1. Ana Vučetić

2. Zoran Knežević

3. Ana Antić   

4. Zlatko Mijatović

5. Marko Crnoglavac

 

UPRAWNIENIA  ZARZĄDU RADY GMINY

Zarząd Rady Gminy składa się z Wójta Gminy, Zastępcy Wójta Gminy i 5 członków Zarządu, Wójt Gminy jest Przewodniczącym Zarządu. Członków Zarządu wybiera Rada Gminy na okres cztrech lat w drodze tajnego głosowania, większością głósów łącznej ilości radnych do następujących wydziałów: oświata i kultura, rolnictwo, gospodarka komunalna, służby publiczne, polityka socjalna, współpraca z związkami zawodowymi i prywatnymi firmami. Podczas wyboru Wójta Gminy, Rada gminy w tym samym czasie decyduje o wyborze Zastępcy Wójta i członków Zarządy Rady Gminy. Kandydatów na członków Zarządu Rady Gminy zgłasza kandydat na Wójta Gminy.  

Niepołączalność funkcji niełączenie funkcji publicznych

Członkowie Zarządu Rady Gminy nie mogą jednocześnie być radnymi, ale mogą być odpowiedzialni za jedno lub wiecej konkretnych dziedzin należących do uprawnień gminy. Radnemu, który został wybrany na członka Zarządu Rady Gminy mandat radnego traci ważność.

 

Kompetencje

Zarząd Rady Gminy:

Zgłasza Statut, budżet i inne decyzje i ustawy, które zostały uchwalone przez Radę Gminy;

Pośrednio wykonuje i dba o realizację decyzji i innych uchwał uchwalonych przez Radę Gminy;

Podejmuje decyzje w sprawie tymczasowego finansowania w przypadku gdy Rada Gminy nie uchwali budżetu przed rozpoczęciem roku budżetowego;

Nadzoruje pracę administracji samorządowej, oddala lub uchyla uchwały administracji samorządowej, które nie są w zgodzie z prawem, Statutem lub innymi rozporzędzeniami lub  decyzjami, które uchwali Rada Gminy;

Rostrzyga w postępowaniu administracyjnym drugiej instancji o prawach i obowiązkach obywateli, przedsiębiorstw i instytucji i innych organizacji w sprawach administracyjnych w zakresie kompetencji Gminy;

Zapewnia realizację przekazanych uprawnień od Republiki Serbii lub Autonomicznęgo Okręgu Vojvodina, w zakresie praw i obowiązków;

Powołuje i odwołuje Naczelnika Administracji samorządowej;

Kształci profesjonalne organy doradcze do realizacji konkretnych zadań w zakresie ich kompetencji;

Informuje opinię publiczną o rezultatach swojej pracy;

Na wniosek Wójta Gminy uchwala Regulamin Pracy;

Wykonuje inne zadania określone przez Radę Gminy.

 

Funkcja Wójta Gminy w Zarządzie Rady Gminy

 

Wójt Gminy reprezentuje Zarząd Rady Gminy, zwołuje i przewodniczy na jego posiedzeniach.

Wójt Gminy jest odpowiedzialny za legalność pracy Zarządu Rady Gminy.

Potrzebne kworum do wykonywnia zadań i decydowania

Zarząd Rady Gminy może decydować jeśli na posiedzeniu jest obecna większość z całkowitej ilości jej członków. Zarząd Rady Gminy decyduje większością głosów obecnych członków jeśli prawo lub niniejszy Statut dotyczący pojedynczych kwestii nie przewiduje innej większości. 

Regulamin Zarządu Rady Gminy

Organizacja, sposób pracy i decyzje Zarządu Rady Gminy, zostają szczegółowo uregulowane w jego Regulaminie, zgodnie z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

 

Rada Gospodarcza

Zarząd Rady Gminy powołuje Radę Gospodarczą. Rada Gospodarcza jest uprawniona do zagłaszania inicjatyw związanych z rozwojem ekonomicznym, rozpatruje strategie i plany rozwoju ekonomicznego i śledzi realizację planów i programów lokalnego rozwoju ekonomicznego. Rada Gospodarcza o swoich inicjatywach i wnioskach powiadamia Radę Gminy, Wójta Gminy i Zarząd Rady Gminy. Zadania, sposób pracy i decyzje Rady Gospodarczej zostają ściśle uregulowane w Regulaminie Zarządu Rady Gminy.

 

Skład Rady Gospodarczej

Przewodniczącego i 6 członków Rady Gospodarczej powołuje Zarząd Rady Gminy na czas trwania kadencji Zarządu Rady Gminy. Członków Rady Gospodarczej mogą zgłaszać stowarzyszenia obywatelskie, społeczności lokalne, stowarzyszenia przemysłowe i przedsiębiorcy. Co najmniej jedna trzecia członków Rady Gospodarczej musi być wybrana z pośród bizmesmenów, przedsiębiorców, a właściwie z szeregów ich stowarzyszeń.

 

Składanie sprawozdań do Rady Gminy

 

Wójt gminy i Zarząd Rady Gminy zobowiązani są do regularnego składania sprawozdań   do Rady Gminy, z własnej inicjatywę lub na wniosek Rady Gminy, co najmniej raz w roku, o realizacji decyzji i innych uchwał Rady Gminy.

Login Form