Рани јавни увид Планова детаљне регулације за радне зоне „Фруто 2“ и „Горња Драгуша“

Рани јавни увид Планова детаљне регулације за радну зону „ФРУТО 2“ у Блацу (кп бр. 7911 КО Блаце) и радну зону „Горња Драгуша“ (КО Горња Драгуша), одржаће се у наредних 15 дана, у периоду од 31.10. - 15.11.2016 године, у згради Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4 (канцеларија бр. 34),  радним данима од 08 до 15 часова.

Предмет раног јавног увида је материјал припремљен у почетној фази израде планског документа, (текстуални и графички део), оверен од стране обрађивача Привредног друштва за просторно планирање, пројектовање и инжењеринг “ИСТ УРБАН“ доо Ниш, и биће изложен у аналогном (канцеларија бр. 34) и дигиталном облику (http://www.blace.org.rs/).

Општинска управа, надлежна Служба, организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде обеју Планова, могућим решењима за развој просторне целине као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Увид је слободан за сва заинтересована правна и физичка лица, која информације и обавештења могу добити у Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Блаце (канцеларија бр. 34, тел: 027/379-210).

У току јавног увида заинтерeсована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложене Нацрте Планова, предајом примедби у писаном облику, на писарницу Општинске управе Општине Блаце, Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka