Обавештење о донетом решењу за пројекат „Складиштење и третман неопасног отпада“

Обавештавамо заинтересовану јавност, да је у складу са чланом 10. став  7. а у вези са чланом 29. став 2 и 3. Закона о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја пројекта на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/08), и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10),  поступајући по  захтеву носиоца пројекта  Миљојко Секулић пр. Трговина на велико услуге превоза и консултантске услуге „КОСМОС СЕРВИС“, Капиџија, Крушевац, број III-05-501-50/2017 од 24.01.2017.године, Одељење за привреду, локално – економски развој и друштвене делатности Општинске управе општине Блаце је, сагласно члану 10 став 1., 4. и 6., Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио заинтересоване органе, организације и заитересовану јавност у циљу добијања мишљења на поднети захтев.

Пошто у законском року нису  достављена мишљења заинтересоване јавности као ни заинтересованих органа/организација, овај орган је у законском року донео решење да  за пројекат „Складиштење и третман неопасног отпада“, на кат.парцели бр.1778/1 К.О. Доња Пребреза на територији општине Блаце, није потребна процена утицаја наведеног пројекта на животну средину.

Обавештење јавности о донетом решењу о потреби процене утицаја - КОСМОС СЕРВИС

 

Решење о потреби процене - КОСМОС СЕРВИС

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka