Процена утицаја на животну средину: Обавештење о донетом решењу за пројекат базне станице „Горња Драгуша“

Обавештавамо заинтересовану јавност, да је у складу са чланом 10. став  7. а у вези са чланом 29. став  3. Закона о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја пројекта на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/08), и члана 136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“ бр. 18/16),  поступајући по  захтеву носиоца пројекта  "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА", Предузеће за телекомуникације А.Д., Таковска 2, Београд, број III-05-501-487/2017 од 20.07.2017.године, Одељење за привреду, локално – економски развој и друштвене делатности Општинске управе општине Блаце је, сагласно члану 10 став 1., 4. и 6., Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио заинтересоване органе, организације и заитересовану јавност у циљу добијања мишљења на поднети захтев.

Пошто у законском року нису  достављена мишљења заинтересоване јавности као ни заинтересованих органа/организација, овај орган је у законском року донео решење да  за пројекат базне станице „Горња Драгуша“- PK35, PKU35, на територији општине Блаце, на делу катастарске парцеле бр.4947 К.О. Горња Драгуша, није потребна процена утицаја наведеног пројекта на животну средину.

Решење можете преузети ОВДЕ.

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije