Обавештење о регистрацији стамбених заједница

Општинска управа општине Блаце обавештава грађане општине Блаце да је на основу члана 18. Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“,број 104/2016, у даљем тексту: Закон), почео са радом Регистар стамбених заједница од 12.06.2017. године, који води Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално

стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Блаце.

Скупштина и Савет зграде формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно власници посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, дужни су да у року од 6 месеци од почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице у складу са одредбама овог Закона.

До 12. децембра 2017. године све стамбене заједнице треба да одрже скупштине

стамбених заједница и изаберу управнике.

Управник (или друго овлашћено лице) је дужан да у року од 15 дана од дана одржане прве седнице скупштине стамбене заједнице, поднесе пријаву за упис са пратећом документацијом и преда их на писарници Услужног центра општине Блаце.

Образац пријаве за регистрацију и обавештење о документацији потребној за

регистрацију стамбене заједнице можете преузети електронским путем на сајту општине Блаце или у згради Општинске управе Блаце, ул. Карађорђева бр. 4, канц. Бр 5.  Приземље.

Поступак регистрације стамбене заједнице покреће се подношењем пријаве за

регистрацију стамбене заједнице уз коју се прилажу одговарајућа документа у оригиналу,

овереном препису или овереној фотокопији, и то:

1) записник са седнице скупштине стамбене заједнице;

2) попуњен образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице;

3) очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;

4) доказ о уплати административне таксе у износу од 400,00 динара (сврха уплате:

административна такса на захтев), на рачун број: 840-742251843-73, позив на број 97 29-023.

За случај да је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила

актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

Уколико стамбена заједница нема матични број, добиће га у поступку регистрације и по добијању решења о регистрацији једино је потребно у филијали Пореске управе поднети захтев за издавање ПИБ-а, који се накнадно доставља Регистру.

Додатне информације можете добити и на број телефона: 027/371-701.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО

СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ РСЗ -1.2.

2. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Образац РСЗ-1

3. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДОДАТАК ПРИЈАВИ Образац РСЗ-1.1.

4. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА Образац РСЗ-1.3.

5. ОГЛЕДНИ ПРИМЕРАК ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ И ОДЛУКА О ИЗБОРУ УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ

 

ЗАЈЕДНИЦЕ

1. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ РСЗ -1.2.

2. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ Образац РСЗ-1

3. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДОДАТАК ПРИЈАВИ Образац РСЗ-1.1.

4. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА Образац РСЗ-1.3.

5. ОГЛЕДНИ ПРИМЕРАК ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ И ОДЛУКА О ИЗБОРУ УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ

ЗАЈЕДНИЦЕ

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka