Обавештење јавности о донетом решењу о потреби процене утицаја "JET ENERGY"

Обавештавамо заинтересовану јавност, да је у складу са чланом 10. став  7. а у вези са чланом 29. став  3. Закона о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја пројекта на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/08), и члана 136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16),  поступајући по  захтеву носиоца пројекта  „ЈЕТ ENERGY“ d.o o, Београд-Нови Београд, улица Народних Хероја 17, број III-05-501-158/2019 од 24.05.2019.године, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбене и имовинско правне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Блаце је, сагласно члану 10 став 1., 4. и 6., Закона о процени утицаја на животну средину, обавестило заинтересоване органе, организације и заитересовану јавност у циљу добијања мишљења на поднети захтев. Пошто у законском року нису  достављена мишљења заинтересоване јавности као ни заинтересованих органа/организација, овај орган је у законском року донео решење да  за пројекат Мале хидроелектране „Гргуре“, на Гргурској реци, на катастарским парцелама бр.1359, 22, 19, 21, 3386, 55, 61, 1364, 1363, 1362/2, 1362/1 све у К.О. Гргуре и катастарским парцелама бр. 1373, 1374, 1377, 1608, 1390, 1393, 1395/1, 1621, 1508, 1509, 1515, 1516/1, 1517 све у КО Музаће, на територији општине Блаце  није потребна процена утицаја наведеног пројекта на животну средину. Решење можете погледати ОВДЕ.

obavestenje

 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka