Јавни позив за доделу дечијих седишта за возила у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом

 На основу Одлуке о финасијској подршци породици са децом (Сл. лист општине Блаце бр.20/20 и 6/22) и Решења о образовању Комисије за доделу једнократне материјалне помоћи у виду доделе дечијих седишта за возила (у даљем тексту: Комисија), број: III-02-2582/2023 од 20.11.2023. године, Општинска управа општине Блаце расписује:

                                                        

        ЈАВНИ ПОЗИВ

       за доделу дечијих  седишта за возила  у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом

                                                                

                 Члан 1.

Једнократна материјална помоћ, у смислу Одлуке о финансијској подршци породици са децом, додељује се у циљу побољшања материјалних услова породицама са децом на територији општине Блаце кроз Програм за рад савета за безбедност саобраћаја на територији општине Блаце, који Општина Блаце доноси у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије.

                    Члан 2.

Право на једнократну помоћ у виду доделе дечијих седишта за возила може остварити родитељ који поднесе захтев за остваривање права у складу са објављеним јавним позивом, а који испуњава следеће услове:

-да је дете за које подноси захтев  рођено у 2022. години (под условом да дете већ није добило ауто седиште на Јавном позиву за доделу дечијих седишта из 2022. године) или у 2023. години;

-да дете има пребивалиште на територији општине Блаце на дан објављивања јавног позива;

-да родитељ који подноси захтев има пребивалиште на територији општине Блаце на дан објављивања јавног позива. 

Право на једнократну помоћ у виду доделе дечијих седишта за возила могу остварити и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Блаце на дан објављивања јавног позива.

                   Члан 3.

Право на помоћ у виду једнократне доделе аутоседишта, имају сви подносиоци захтева, под једнаким условима, а према условима и критеријумима и реду првенства утврђених чланом 31. Одлуке о финансијској подршци породици са децом.

                   Члан 4.

Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и документације.

Након утврђивања прелиминарне ранг листе, иста ће бити истакнута на огласној табли Оштинске управе Општине Блаце, подносиоци пријава ће имати право приговора на ранг листу у року од два дана од дана објављивања листе.

Након разматрања приговора, и поступања по истима Комисија ће утврдити коначну ранг листу.

 

                  Члан 5.

Захтев за остваривање права на једнократну материјалну помоћ подноси се непосредно на писарници Општинске управе општине Блаце, Одељењу органа општине и друштвених делатности, на посебном обрасцу.

Рок за подношење захтева почиње да тече 21.11.2023. године и трајаће до 05.12.2023. године.

 

          

Уз образац захтева се подноси:

  • Очитана лична карта или копија личне карте родитеља;
  • Извод из матичне књиге за свако дете рођено у породици (копија, уз оригинал на увид)- Комисија прибавља по службеној дужности, уколико странка потпише изјаву да је сагласна да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција;
  • Уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог лица (за незапослене родитеље)- Комисија прибавља по службеној дужности, уколико странка потпише изјаву да је сагласна да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција;

 

 

Члан 6.

Захтев са пратећом документацијом се подноси лично на писарници Општинске управе општине Блаце, Карађорђева бр.4., од 21.11.2023. године до 05.12.2023. године до 15,00 часова.

Контакт особа: Сања Живковић, број телефона: 066/408-276

 

Број: III-56-2583/2023

У Блацу, дана 20.11.2023. године

                                                                                                                      

Председник Комисије:   

Сања Живковић          

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЛАЦЕ:

Јасмина Лапчевић

 

                                                                                                                                                                                                   

 

Јавни позив можете погледати овде:

Решење о образовању комисије - ауто седишта 2023

Захтев ауто седишта 2023

Јавни позив ауто седишта 2023

 

 

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg