Одлуку о допуни Одлуке о расписивању избора за избор чланова Савета месних заједница на територији Општине Блаце

На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 11/2021-други закон), члана 118. став 7. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и члана 17. став 1. и члана 18. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине Блаце (Службени лист општине Блаце“ број 19/2020), председник Скупштине општине Блаце, дана 15.5.2024. године, доноси

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

Члан 1.

          Врши се допуна Одлуке о расписивању избора за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 6/24), тако што се у члану 1. Одлуке додају речи: „и месна заједница Горње Сварче“.

Члан 2.

          У свему осталом Одлука о расписивању избора за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 6/24), остаје неизмењена.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Блаце“ и саставни је део Одлуке о расписивању избора за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 6/24).

          Број: I-016-1135/2024-1

          У Блацу, дана 15.5.2024. године.

                                                                                                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                                                Дејан Мијајловић с.р.

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg