Обавештење:ЈКП Блаце поднело захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и инертног отпада

Обавештавамо заинтересовану јавност да је оператер Јавно комунално предузеће „Блаце“ из Блаца, ул. Војводе Путника бр 34А, поднело захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и инертног отпада (комунални, инертни и неопасан индустријски отпад) на територији општине Блаце.

Увид у податке и документацију из захтева, може се извршити у просторијама овог органа у канцеларији бр.5 у згради Општинске управе општине Блаце, у периоду од 15.12.2021. год.  до 25.12.2021. год., у времену од 10 до 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и инертног отпада (комунални, инертни и неопасан индустријски отпад), на територији општине Блаце , оператера Јавног комуналног предузећа „Блаце“ из Блаца..

Овај орган ће у року од 15 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења размотрити поднети захтев, приложену документацију, прибављена мишљења, као и записник о испуњености услова од стране надлежног инспекцијског органа и донети одлуку о издавању дозволе подносиоцу захтева или донети решење којим се одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

                                                      ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

                                             ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ                                                       

                                                       РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

obavestenje

                                                          

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg