Обавештење и решење – о процени утицаја на животну средину – „МСЕ Ивко Солар 1“

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

           

             Обавештавамо заинтересовану јавност, да је у складу са чланом 10. став  7. а у вези са чланом 29. став 2 и 3. Закона о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја пројекта на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/08), и члана 136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење),  поступајући по  захтеву носиоца пројекта „Ивковић“ д.о.о. Болеч, ул. 8.марта 23, број III-04-501-1125/2022 од 21.09.2022.године, Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине Блаце, сагласно члану 10 став 1., и 4., Закона о процени утицаја на животну средину, обавестило заинтересоване органе, организације и заитересовану јавност у циљу добијања мишљења на поднети захтев. Пошто у законском року нису  достављена мишљења заинтересоване јавности као ни заинтересованих органа/организација, овај орган је у законском року донео решење да  за пројекат Електроенергетских инсталација мале соларне електране „МСЕ Ивко Солар 1“, снаге 400 кW на кат.парцели бр.2285/1 (нови број 6374) К.О. Блаце на територији општине Блаце, на крову пословног објекта означеног под бројем 1 – зграда текстилне индустрије, на посебном делу број 1 у улици Војводе Мишића бр 2 у Блацу, није потребна процена утицаја наведеног пројекта на животну средину.

 

 

 

   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ                                                      

   РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

 

На основу члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/2004 и 36/2009),  Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/2008) и члана 136.,140. и 141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), поступајући по захтеву носиоца Пројекта „Ивковић“ д.о.о. Болеч, улица 8.марта број 23, бр. III-04-501-1125/2022 од 21.09.2022. године  Општинска управа општине Блаце, Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине,  доноси:

 

   Р Е Ш Е Њ Е

  1. 1. За Пројекат Електроенергетских инсталација мале соларне електране „МСЕ Ивко Солар 1“ снаге 400 кW, на кат. парцели бр. 2285/1 (нови број 6374) , КО Блаце , на територији општине Блаце, носиоца Пројекта „Ивковић“ д.о.о. Болеч, улица 8.марта 23 , није потребна процена утицаја на животну средину.
  2. 2. Носилац Пројекта је дужан да спроведе мере заштите животне средине, а нарочито у току извођења Пројекта, у току рада Пројекта кao и по престанку рада Пројекта и то:

– мере за смањење штетних утицаја на животну средину;

– мере за отклањање штетних утицаја на животну средину;

– мере за избегавање штетних утицаја на животну средину ;

- мере за спречавање удеса, одговора на удес и за отклањање последица удеса у току извођења, рада и по престанку рада Пројeкта

  1. 3. Носилац Пројекта је дужан да обезбеди праћења утицаја Пројекта на животну средину.

 

О б р а з л о ж е њ е

Носилац Пројекта „Ивковић“ д.о.о. Болеч, улица 8.марта број 23,обратило се овом органу, захтевом број III-04-501-1125/2022, од 21.09.2022. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину  Пројекта Електроенергетских инсталација мале соларне електране „МСЕ Ивко Солар 1“ снаге 400 кW, на кат. парцели бр. 2285/1 (нови број 6374) , КО Блаце , на територији општине Блаце, на крову пословног објекта означеног под бројем 1 - зграда текстилне индустрије, на посебном делу бр.1, у улици Војводе Мишића бр. 2 у Блацу.

Поступајући по предметном захтеву, овај орган је, сагласно члану 10 став 1. и 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/2004 и 36/2009), обавестио заинтересоване органе, организације и заитересовану јавност у циљу добијања мишљења на поднети захтев. Пошто у законском року нису  достављена мишљења заинтересоване

јавности као ни заинтересованих органа/организација, овај орган је у законском року донео решење да за Пројекат Електроенергетских инсталација мале соларне електране „МСЕ Ивко Солар 1“ снаге 400 кW, на кат. парцели бр. 2285/1 (нови број 6374) , КО Блаце, на крову пословног објекта означеног под бројем 1 - зграда текстилне индустрије, на посебном делу бр.1, у улици Војводе Мишића бр. 2 у Блацу, на територији општине Блаце, није потребна процена утицаја Пројекта на животну средину.

Разлози за  доношење оваквог решења о потреби процене утицаја Пројекта Електроенергетских инсталација мале соларне електране „МСЕ Ивко Солар 1“ снаге 400 кW, на кат. парцели бр. 2285/1 (нови број 6374) , КО Блаце , на територији општине Блаце, на крову пословног објекта означеног под бројем 1- зграда текстилне индустрије, на посебном делу бр.1, у улици Војводе Мишића бр. 2 у Блацу су ти што се напред наведени Пројекат према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена уrицаја на животну средину и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник  Републике Србије“, бр. 114/2008),  налази на Листи II Уредбе под редним бројем 3. Производња енергије, тачка 1). Постројења за производњу електричне енергије, водене паре, топле воде, технолошке паре или загрејаних гасова (термоелектране, топлане, гасне турбине, постројења са мотором са унутрашњим сагоревањем, остали уређаји за сагоревање), укључујући и парне котлове, у постројењима за сагоревање уз коришћење свих врста горива. Како је пројектована снага 400 kW то се предметни пројекат  налази на Листи II Уредбе по којој се за таква постројења снаге од 1 до 50 MW може захтевати процена утицаја на животну средину, а наведено постројење је мање снаге од наведене, то је донета одлука да није потребна процени утицаја овог Пројекта на животну средину.

На основу наведеног, решено је као у диспозитиву .

Поука о правном средству: Против овог решења носилац пројекта може изјавити  жалбу другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, у року од 15 дана од дана пријема овог решења.

Заинтересована јавност органи и организације могу изјавити жалбу против  овог решења  другостепеном  органу у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања.

Жалба се подноси преко Одељења за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине Блаце, таксирана са 490,00 динара републичке административне таксе, на жиро-рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 29-023, по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама.           

 

obavestenje                                                  

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg