Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину - Телеком

Обавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска 2 Београд, Дирекција за технику, Сектор за бежичну приступну мрежу. поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније „Кашевар“ – PK47, PKU47,  PKL47,  PKO47,  PKJ47 која се налази на кат.парцели бр. 812/3  К.О. Горњи Кашевар, на територији општине Блаце.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа, канцеларији бр.38, у периоду од 15.09.2023. год.  до 24.09.2023 . год., у времену од 10 до 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

                                                      ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

                                             ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ                                                       

                                                      РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg