Обавештавамо заинтересовану јавност да је Драган Микуљанац ПР. Сакупљање неопасног отпада „Лав“ Блаце из Блаца, ул. Краља Петра I бб. поднео захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада...

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Блаце

Општинска управа

Одељење за привреду, локално економски

развој и заштиту животне средине

Број: III-04-501-614/2023

Датум: 13.11.2023. год.

БЛАЦЕ

 ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо заинтересовану јавност да је Драган Микуљанац ПР. Сакупљање неопасног отпада „Лав“ Блаце из Блаца, ул. Краља Петра I бб. поднео захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада у постројењу „Лав“ који ће се одвијати на кат. парцели бр. 7740 К.О. Блаце, на територији општине Блаце у ул. Краља Петра I бб.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторијама овог органа у канцеларији бр.38 у згради Општинске управе општине Блаце, у периоду од 14.11.2023. год. до 13.12.2023. год., у времену од 10 до 12 часова.

У року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада за Постројење „Лав“ Драган Микуљанац ПР. који ће се одвијати на кат. парцели бр.7740 К.О. Блаце, на територији општине Блаце у ул. Краља Петра I бб.

 Овај орган ће у року од 15 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења размотрити поднети захтев, приложену документацију, прибављена мишљења, као и записник о испуњености услова од стране надлежног инспекцијског органа и донети одлуку о издавању дозволе подносиоцу захтева или донети решење којим се одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

                                                     ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

                                                                                                 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ

                                                     РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

                                                        

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg