Обавештење-јавна седница Комисије за планове Општине Блаце

Општинска управа Општине Блаце–Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове, у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр.72/09 , 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), чланом 65. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19), издаје:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Дана 07.03.2024. год., оглашен је јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације за привредно-туристичку зону и инфраструктурне коридоре у Доњој Јошаници и Сварчу. Време трајања јавног увида, био је 30 дана, од 08.03.2024. до 06.04.2024. године.

     Јавна седница Комисије за планове Општине Блаце, трбала је бити одржана 08.04.2024. године, у згради Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4, сала бр. 23, I спрат, са почетком у 1400. Обавештењем Одељења од 25.04.2024. године, јавна седница Комисије одложена је до даљег.

     Обавештавамо заинтересована  правна и физичка лица, да је термин одржавања јавне седница Комисије за планове Општине Блаце заказан за понедељак 01.07.2024. године и биће одржана у згради Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4, у сали бр. 23, на првом спрату, са почетком у 12:30 часова.

У Блацу, 27.06.2024. године

           ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

          Одељење за урбанизам, грађевинарство,

          стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg