Обавештење заинтересоване јавности о давању сагласности на студију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БЛАЦЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за привреду, локално економски развој и

заштиту животне средине

Број: III-04-501-175/2024

Дана: 10.06.2024. године

Б Л А Ц Е      

                                                                                                              О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

           У складу са чланом 25, у вези са чланом 29. ст. 2. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), обавештава се заинтересована јавност, органи и организације да је овај орган, у законом одређеном поступку, дана 10.06.2024. године донео решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта “Производња осталих произвда од гуме“, на захтев носиоца пројекта Предузећа „HARDI EKSPORT IMPORT“ D.O.O. из Блаца број III-04-501-175/2024, од 10.06.2024. године, чија реализација се одвија на кат. парц. бр. 1998/1 (5377), КО Блаце, на територији општине Блаце.

           Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је саставни део извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију, мишљења заинтересованих органа, организација и јавности, којим је констатовано да Пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину, уколико се испоштују прописане мере заштите.

           Носилац пројекта је дужан да спроведе мере заштите животне средине предвиђене у поглављу 8. Студије о процени утицаја затеченог стања из тачке 1. овог решења, а нарочито у току извођења пројекта, у току рада пројекта кao и по престанку рада пројекта и то:

             -мере у фази експлоатације,

             -мере предвуђене за спречавање настанка могућег удеса и

             -мере предвиђене за смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину.

         Носилац пројекта је дужан да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног Студијом o процени утицаја затеченог стања на животну средину.

            Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину је коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНА БЛАЦЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ,ЛОКАЛНИ

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Решење о давању сагласности на студију можете погледати ОВДЕ.

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg