Јавни позив о условима и критеријумима за доделу једнократне помоћи најугроженијим породицама

На основу Решења Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број: 553-603 од 13. октобра 2021. године, Решења о образовању Комисије за избор корисника донаторских пројеката помоћи у пакетима хране, огреву и новчаној помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине  Блаца број: II-02-1640/2021 од 21. јула 2021. године, Комисија за избор корисника (у даљем тексту: Комисија), на првој седници одржаној дана 25. октобра. 2021. године, расписује

Ј А В Н И    П О З И В

о условима и критеријумима за доделу једнократне помоћи

најугроженијим породицама избеглих и интерно расељених  лица која имају чланове са болестима од већег социоекономског значаја

 

Помоћ могу да остваре породице избеглица и породице интерно расељених лица која су и даље у статусу и поседују низбегличку легитимацију, а имају пребивалиште на Косову и Метохији док им је  боравиште у општини   Блацу (у даљем тексту Општина).

Неопходно је да подносилац пријаве има избеглички статус, односно да је евидентиран и поседује легитимацију интерно расељаеног лица, са боравиштем у Општини Блаце и да су приходи породице мањи, да су без редовних примања или са недовољним месечним примањима као и да подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих критеријума, и то:

 • Породица са више генерација са једним или више чланова домаћинства преко 60 година;
 • Породице самохраних родитеља;
 • Породице инвалидских пензионера;
 • домаћинства са чланом (дететом идр.) телесним инвалидом, ометеном у развоју или болесним чланом породице или жртвом породичног или сексуалног насиља;
 • Породице са двоје или више деце испод 18 година старости;
 • Породице са трудницом, породице са децом- дететом испод 5 година старости;
 • Породице са студентом до 26 година старости.

Помоћ се одобрава једнократно у виду једнократне помоћи у максималном износу од 20.000 динара по породици.

Намена о додели једнократне помоћи из члана 1. овог правилника је обезбеђење основних потреба у виду једнократне помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица.

Поступак за доделу Помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и документације. Проверу захтева и документације врши Комисија општине Блаце.

Уколико се појаве нови и важни елементи везани за претходно обрађен захтев, Комисија задржава право на поновно разматрање захтева.

Уз пријаву за доделу једнократне помоћи, која се подноси у општини  Блацу, подносилац је дужан да достави следеће доказе на увид:

-личну карту,

- избегличку/расељеничку легитимацију за подносице захтева,

- доказе о приходима (зарада, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од пензије, изјава да нема приходе, итд.),

- медицинска документација,

- решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,

- жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

Комисија доноси одлуке о додељивању Помоћи, на основу чињеничног стања и стања на терену, а водећи рачуна о следећем реду првенства :

 1. 1. једнородитељска домаћинства са дететом/децом испод 18 година или студентом/студентима до 26 година  на редовном школовању,                                                                  
 2. 2. породице са двоје или више деце испод 18 година ,
 3. 3. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 4. 4. болесни чланови домаћинства/члановима домаћинства са посебним потребама
 5. 5. породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година,
 6. 6. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 7. 7. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота),
 8. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 9. 9. жртве сексуалног/породичног насиља, жена носилац домаћинства,
 10. 10. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за месец који претходи месецу подношења захтева.

Јавни позив  биће oбјављен на огласној табли општине Блаце, Црвеном крсту -Повереништву Блаце и на сајту Општине  Блаце.

Рок за конкурисање је од  27.10.2021. године закључно са 10.11.2021. године.

 

- Пријавни образац

 

                         КОМИСИЈА  ЗА ДОДЕЛУ  ПОМОЋИ

                                        Председник

                              Гочманац Драгиша с.р.

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg