Позив банкама за достављање понуда

Комисија за прикупљање понуда од банака за депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора општине Блаце, образована Решењем председника општине Блаце (Решење бр.II-02-40/2022 од 05.01.2022.год.), дана 19.01.2022. године, упућује

П О З И В 

Б А Н К А М А

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

За депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора општине Блаце на домаћем финансијском тржишту новца у 2022.години.

 

У складу са чланом 10.Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20 и 118/21) локални трезори одговорни су за ефикасност и сигурност инвестирања новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора локалних власти.

Министарство финансија Владе Републике Србије омогућило је јединицама локалне самоуправе да пласирају слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора, код банака, ради њиховог укамаћења, по каматној стопи која није нижа од референтне каматне стопе Народне банке Србије.

Општина Блаце заинтересована је да слободна новчана средства свог Консолидованог рачуна трезора, депонује на одређено време, до краја 2022.године.

С тим у вези, упућујемо јавни позив банкама, да доставе своју понуду о висини каматне стопе, за депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора општине Блаце.

- Комплетан текст позива можете преузети Овде

- Образац понуде за депоновање средстава

oglasi v

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg