ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ  РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈE ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ (други у 2022. години)

У складу са чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 70. став 1. тачка 5) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), члана 8. Одлуке о поступку доделе и контроле средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса („Службени  лист општине Блаце, број 17/21), Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину („Службени лист општине Блаце“, број 18/2021, 2/22 и 8/22) и Годишњим планом јавних конкурса за 2022. годину, број: II-400-277/2022 од 31.01.2022.године, Председник општине Блаце, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ  РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈE ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ (други у 2022. години)

 1. 1. ЈАВНИ ИНТЕРЕС

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Блаце  које реализују удружења у области: социо-хуманитарни рад (укључујући удружења пензионера), пољопривреда (укључујући удружења ловаца, риболоваца, кинолога, и др.), против пожарне заштите, културе, заштитне живоне средине, заштите људских права и развоја цивилног друштва, заштите лица са инвалидитетом, здравствене заштите, борбе против корупције, омладинске политике, хуманитарни и остали програми, у којима удружења искључиво и непосредно следе јавни интерес.

 1. 2. УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ

     ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу може да учествује удружење:

 1. које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018.);
 2. чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се програм реализује;
 3. које је директно одговорно за припрему и извођење програма и
 4. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 5. да деловање удружења није политичке природе;
 6. да се програм или пројекат реализује на територији општине Блаце.

Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и прјеката имају и регионална удружења, под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе грађана општине Блаце.

 КОНКУРС НИЈЕ НАМЕЊЕН удружењима грађана, која су у 2022. години, добила средства из буџета општине за финансирање програма и пројеката, односно на Јавни конкурс могу учествовати удружења грађана која нису конкурисала на Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана са територије општине Блаце за 2022. годину, број: II-400-489/2022 од 01.03.2022. године. 

 1. 3. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И

     СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма удружења у области социо-хуманитарни рад (укључујући удружења пензионера), пољопривреда (укључујући удружења ловаца, риболоваца, кинолога, и др.), против пожарне заштите, културе, заштитне живоне средине, заштите људских права и развоја цивилног друштва, заштите лица са инвалидитетом, здравствене заштите, борбе против корупције, омладинске политике, хуманитарни и остали програми  из буџета општине Блаце у 2022. години износио је 1.500.000,00 динара, а средства која се додељују по овом јавном позиву је износ у висини од 315.000,00 динара (неутрошени износ од укупно опредељених за 2022. годину).

У оквиру јавног конкурса могуће је поднети пријаву на конкурс у вредности од 50.000,00 до 300.000,00 динара по програму.

 1. 4. ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће се трајати најдуже до 31.12.2022. године, од момента закључења уговора.

 1. 5. КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВАЊЕ ПРИЈАВА

-КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Општине Блаце врши се применом следећих критеријума:

 1. Референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост-максималан број бодова 20;
 2. Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи - максималан број бодова 20;
 3. Суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма - максималан број бодова 15;
 4. Законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства из буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе -. максималан број бодова 15.
 1. 6. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

    КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Попуњени образац пријаве на конкурс (Прилог 1),
 2. Попуњени образац предлога програма (Прилог 2),
 3. Попуњен наративни приказ буџета (Прилог 3),
 4. Попуњен образац буџета (Прилог 4),
 5. Потписана изјава (Прилог 5).
 6.  Образац наративног извештаја (Прилог 6)
 7.  Изјава о давању сагласности о обраду личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција (Прилог 7)
 1. 7. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверен и одштампан Образац пријаве са пратећом обавезном конкурсном документацијом,  и пожељна пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс за суфинансирање/ финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана са територије општине Блаце за 2022. годину – не отварати” и истакнутим називом подносиоца пројекта, Одељењу органа општине и друштвених делатности Општинске управе општине Блаце, непосредно преко писарнице Општинске управе општине Блаце,  или путем поште,  на адресу: Карађорђева 4, 18420 Блаце.

Одељење органа општине и друштвених делатности Општинске управе општине Блаце, ће одмах по истеку конкурса, све приспеле пријаве доставити конкурсној комисији на даљу надлежност.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Блаце www.blace.org.rs и портала е-Управа.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 027/371-212 или путем електронске поште на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 1. 8. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И
  ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
 1. Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса, односно од 29. јула до 12. августа 2022. године.
 2. Листа вредновања и рангирања пријављених програма, коју утврђује комисија, биће објављена на званичној интернет страници општине Блаце, на Порталу е-Управа и на огласној табли Oпштинске управе општине Блаце, у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
 3. Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе рангирања.
 4. На листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.
 5. Одлуку о приговору, која мора бити образложена, председник општине доноси на предлог комисије, у року од 15 дана од дана његовог пријема.
 6. Одлука о избору програма којима се из буџета општине Блаце додељују средства  биће објављена у року од пет дана од дана доношења.
 7. Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.
 8. Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.
 1. 9. ПРЕДСТАВНИЦИ СТРУЧНЕ ЈАВНОСТИ

Позивају се сви независни стручњаци / представници стручне јавности да се пријаве за рад у комисији коју образује општина Блаце, у складу са прописима, за следеће области: социо-хуманитарни рад (укључујући удружења пензионера), пољопривреда (укључујући удружења ловаца, риболоваца, кинолога, и др.), против пожарне заштите, културе, заштитне живоне средине, заштите људских права и развоја цивилног друштва, заштите лиц са инвалидитетом, здравствене заштите, борбе против корупције, омладинске политике, хуманитарни и остали програми, у којима удружења искључиво и непосредно следе јавни интерес.

Кандидати треба да имају стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља у областима из става 1. овог члана.  

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса, односно од 29. јула до 12. августа 2022. године.

Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Пријаве се достављају на адресу: Општинска управа општине Блаце, Одељењу органа општине и друштвених делатности, Карађорђева 4, 18420 Блаце, са назнаком: „Пријава за конкурсну комисију“.

Број: II-400-1621/2022

У Блацу, дана: 28.07. 2022. године

          Обрада:                                                                                        ПРЕДСЕДНИК

Драгана Раденковић с.р.                                                                  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

                                                                                                                Иван Бургић с.р.

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg