Оглас за прикупљање писмених понуда за прибављање напокретности

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.72/2011 и 88/2013), члана 2. ,17. и 18. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 24/2012), члана 4. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Општине Блаце, бр.I-404-193/15 од 30.01.2014год („Службени лист Општине Блаце број 1/15), Одлуке о приступању прибављања непокретности објекта угоститељско-туристичког карактера у јавну својину Општине Блаце, број I-463-881/15 ,од 14.06.2015.године(„Службени лист Општине Блаце“ број 5/15) и Решења о образовању Комисије за прибављање непокретности – објекта угоститељско-туристичког карактера у јавну својину Општине Блаце број I-02-882/15,од 14.06.2015 („Службени лист Општине Блаце“ број 5/15), Комисија за прибављање непокретности–објекта угоститељско-туристичког карактера у јавну својину расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

I

Расписује се оглас за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности у јавну својину, у право својине Општине Блаце, за потребе Општине Блаце, непокретности – објекта угоститељско-туристичког карактера и то:

1.Са капацитетом ресторана од најмање 300 места;

2.Смештајним јединицама од најмање 50 лежајева;

3.У близини главне саобраћајнице, пута Крушевац-Прокупље, на територији општине Блаце.

                Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најповољнија локација (у односу на центар града) са најнижом  понуђеном ценом, који се утврђују системом бодовања, тако што се понуда за -непокретност у даљини до 100м од центра града, бодује са 1 бодом, а за сваких  до 500м даље додаје по 1 бод;

- најнижа понуђена цена се бодује са 2 бода, а свака наредна већа са 1 бодом више.

Најповољнија понуда је она са најмањим бројем поена, а у случају да две или више понуда имају исти број поена, најповољнија понуда је она са највећим капацитетом ресторана, односно бројем смештајнихјединица.

                Непокретности се прибављају по тржишној купопродајној цени у висини процењене тржишне вредности непокретности од стране надлежног пореског органа или другог надлежног органа, односно понуђена цена не може бити већа од процењене тржишне вредности  непокретности утврђене од стране Министарства финансија, Пореске управе, филијала Блаце, односно другог надлежног органа.

У понуди навести цену која треба да буде изражена у еврима, стим што се исплата врши у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан исплате.

II

-Услови за подношење писмених понуда-

1.Право учешћа у поступку прибављање непокретности у јавну својину, у право својине Општине Блаце имају:

-физичка и правна лица која су власници непокретности ближе описаних у тачки I огласа;

(сувласници непокретности подносе заједничку понуду)

2.Испуњеност услова за подношење писмених понуда понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама.

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

-доказ о праву својине на непокретностима, које су предмет прибављања у јавну својину и које су уписане у катастар непокретности-лист непокретности

-лист непокретности

-писану изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу власника оверену код надлежног суда да на непокретностима које су предмет прибављања не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања, да није предмет теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању или закупу и да не постоје друге сметње за пренос права својине, као и изјаву да у колико се утврди да на непокретности која се нуди постоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трошку односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке (уколико постоји било какав терет, потребно је доставити и податке о врсти терета, имаоцу права истог, правни основ(уговор, судска пресуда, решење), као и доказ о висини износа свих потраживања везаних за предметну непокретност, закључно са даном објављивања овог огласа)

-пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде

III

-Документација за учествовање у поступку-

Писмена понуда физичког лица треба да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана.Писмена понуда правног лица треба да садржи назив, седиште, број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју. Писмена понуда треба да садржи број листа непокретности, број катастарске парцеле, површину катастарске парцеле, приближно удаљење непокретности од центра града, укупну површину непокретности, број и површину свих јединица у објекту (ресторана, смештајних капацитета...)

Писмена понуда на оглас са документацијом се подноси у запечаћеној коверти на којој треба да пише:

На предњој страни:

•     Адреса: Општина Блаце, ул. Карађорђева бр.4„Комисија за прибављање непокретности – објекта угоститељско-туристичког карактера у јавну својину“

 Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

На задњој страни:

•    назив и адреса понуђача

 Заједно са писменом понудом на оглас доставља се наведена документација.

IV

 – Рок за подношење писмених понуда – је 15 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе, закључно са 29.07.2015. године.

Рок за достављање писмених понуда је  29.07.2015. године до 15 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске управе Општине  Блаце, до наведеног рока.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

V

–Отварање  и разматрање писмених понуда-

Отварање и разматрање писмених понуда за прибављање непокретности из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Блаце, ул. Карађорђевој бр.4, дана 30.07.2015. године са почетком у 12,00 часова.

 Уколико пристигну најмање две благовремене и потпуне понуде, услови за разматрање писмених понуда су испуњени.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи јавном отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од поднете понуде.

Након спроведеног поступка Комисија ће наредног дана 30.07.2015.године Скупштини Општине Блаце поднети предлог одлуке о избору најповољније понуде.

VI

           Овај оглас објавити у дневном листу  Вечерње новости, на огласној табли Општинске управе Блаце  и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење писмених понуда рачунати од дана објављивања на огласној табли.

    Сва ближа обавештења и информације у вези овог огласа могу се добити у Општинској управи, Општине Блаце, на телефон  027/ 371-678 , контакт особе Јулијане Јовановић.                                                                                                            

Број: I-463-1050

У Блацу, 15.07.2015. године

                                                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ана Антић с.р.

oglasi v

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg