Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима на територији Општине Блаце намењене стварању и побољшању услова становања набавком грађевинског материјала

На основу решења Председника општине Блаце, број II-02-850/015-1 од 08.06.2015. године и  Правилника о раду Комисије за спровођење поступка доделе пакета грађевинског материјала намењених побољшању услова становања породицама интерно расељених лица на територији општине Блаце, за који је  средства у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије обезбедила општина Блаце, Комисија за спровођење поступка доделе пакета грађевинског материјала намењених побољшању услова становања породицама интерно расељених лица на територији општине Блаце, дана 23.07.2015. године објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ НАМЕЊЕНЕ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Средства намењена побољшању услова становања интерно расељених лица, кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена породичним домаћинствима интерно расељених лица којa имају боравиште/пребивалиште на територији општине Блаце, а која су смештена у колективном центру / неадекватном приватном смештају, неопходна им је помоћ у побољшању услова становања кроз набавку грађевинског материјала и испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника (у даљем тексту: Корисник).

Непокретност за коју Корисник конкурише за Помоћ мора бити у својини Корисника и у стању да не испуњава основне услове становања, тако да би се уградњом додељеног грађевинског материјала оспособила за употребу и становање.

Пријаву у погледу које нису испуњени услови из ст. 1. и 2. овога члана, Комисија решењем одбија, као неосновану.

Против решења Комисије из става 3. овог члана, заинтересовано лице може уложити жалбу Општинском Већу општине Блаце, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања наведеног решења.

Помоћ се одобрава у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних услова становања, у максималном износу до РСД 550.000,00 (петстотина педесет хиљада динара) по породичном домаћинству Корисника.Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава Корисника која имају пребивалиште/боравиште на територији Општине Блаце, и то: за

изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција),

хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

Кориснику Помоћ може бити додељена под следећим условима:

1)да је Корисник – подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;
2)да Корисник и чланови његовог породичног домаћинства који су евидентирани као интерно расељена лица имају боравиште/пребивалиште на територији Општине Блаце;
3)да су смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;
4)да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
5)да не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе;
6)да не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;
7)да нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли да безбедно реше своје стамбене потребе;
8)да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
9)да породично домаћинство има радно способне чланове;
10)да поседују непокретност са грађевинском дозволом или да је за наведену непокретност поднет захтев за легализацију и да је на земљишту на коме се непокретност налази дозвољена индивидуална стамбена изградња;
11)да се непокретност из тачке 10) овог става налази на територији Општине Блаце;
12)да је непокретност из тачке 10) овог става у стању започете изградње, односно на таквом степену изграђености да би се уградњом додељеног грађевинског материјала она могла оспособити за употребу и становање.

 Корисник као подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:

1)попуњен образац пријаве;
2)фотокопију легитимације интерно расељеног лица или потврду Комесаријата да је лице евидентирано као интерно расељено лице (један од два наведена доказа обавезан је за подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);
3)фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
4)извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
5)доказ о стамбеној ситуацији породичног домаћинства:
−за породично домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника;
−за породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена од стране надлежног органа;
6) изјаву оверену од стране надлежног органа да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, осим непокретности којом конкуришу за Помоћ; не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање;
7)уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства;
8)уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;
9)доказ о приходима:
−уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање онда изјава оверена од стране надлежног органа да је лице незапослено и да нема примања;
−уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
−потврда послодавца о висини примања за месец који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;
−чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверена од стране надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
10) доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
11)за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; изјава родитеља оверена у органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
12)доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежног органа;
13)решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
14)доказ о здравственом стању, односно о постојању болести од већег социо-медицинског значаја, трудноће и другог здравственог стања – одговарајућа потврда здравствене установе;
15)доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
16)доказ о власништву над непокретношћу - лист непокретности не старији од шест месеци;
17)дозволу за градњу или потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (не односи се на непокретности са грађевинском дозволом и непокретности

 Пријаве са документацијом подносе се у року од 15 дана почев од дана објављивања Јавног позива на огласној табли Општинске управе Општине Блаце и веб страни.

На основу бодова које подносилац пријаве оствари према мерилима из чл.5 и чл.6 Правилника о раду Комисије за спровођење поступка доделе пакета грађевинског материјала намењених побољшању услова становања породицама интерно расељених лица на територији општине Блаце, Комисија  утврђује предлог листе Корисника за доделу Помоћи. За пријаве које испуњавају услове врши се провера  у евиденцији трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције. Предлог листе Комисија објављује на огласној табли Општинске управе Општине Блаце и веб страни.

На предлог листе подносилац Пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Предлога листе.

Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење приговора .

Након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну ранг листу Корисника за доделу помоћи. Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању на огласној табли Општинске управе општине Блаце и веб страни.

На основу Коначне листе Комисија доноси одлуку о додели помоћи, која се доставља лицима на које се одлука односи. Лица на које се одлука односи имају право жалбе на Одлуку, Општинском већу општине Блаце, преко Комисије у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања одлуке.

Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава из Јавног позива, Комисија не разматра, већ исту закључком одбацује, као неблаговремену.

Ако Пријава садржи неки формални недостатак који спречава поступање по истој или ако је неразумљива или непотпуна, подносилац се писаним путем позива да уочене недостатке отклони у року од 8 (осам) дана, уз упозорење на последице пропуштања.

Пријаву у погледу које подносилац не отклони недостатке, и то у року одређеном у ставу 2. овог члана, Комисија не разматра, већ исту закључком одбацује, као неуредну.

Против закључка Комисије из ст. 1. и 3. овог члана , заинтересовано лице може уложити жалбу Општинском Већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања наведеног закључка.

Пријаву у погледу које подносилац отклони уочене недостатке, у року из става 2. овог члана, Комисија сматра као да је од почетка била уредна.

Све информације у вези са конкурсом за доделу помоћи у грађевинском материјалу могу се добити на телефон 027/371-314, контакт особа Драгиша Гочманац.

Комисија:

1. Мирољуб Марковић, заменик председника општине Блаце, члан
2. Александар Станковић, Општински правобранилац
3. Јулијана Јовановић, члан
4. Ана Антић, заменик члана
5. Марија Илић, члан
6. Ненад Стевановић, члан
7. Драгиша Гочманац, повереник за избеглице и миграције

Бр:II-400-1080

У Блацу, 23.7.2015. године

oglasi v

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg