Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за набавку и доделу грађевинског материјала за поправку или адаптацију додељене сеоске куће са окућницом

На основу решења Председника општине Блаце, број II-02-1012/015 од 07.7.2015. године и  Правилника о раду Комисије за за спровођенје постука доделе помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за набавку и доделу грађевинског материјала за поправку или адаптацијудодељене сеоске куће са окућницом, за који је  средства у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије обезбедила општина Блаце, Комисија за спровођење поступка доделе помоћи интерно расељеним лицима док су расељеништву за набавку и доделу грађевинског материјала за поправку или адаптацију додељене сеоске куће са окућницом, дана 23.07.2015. године објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ ЗА НАБАВКУ И ДОДЕЛУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ДОДЕЉЕНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

Средства намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Помоћ) могу бити додељена интерно расељеним лицима која имају боравиште/пребивалиште на територији Општине Блаце, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, све како би побољшали услове становања (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ се одобрава за додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у износу до РСД 180.000,00 (стоосамдесетхиљададинара)

Помоћ може бити додељена под следећим условима:

1) да је евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;
2) да подносилац и чланови породичног домаћинства који су евидентирани као интерно расељена лица имају боравиште/пребивалиште на територији општине Блаце;
3) да су подносилац и чланови продичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;
4) да подносилац и чланови породичног домаћинства немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
5) да подоносилац и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
6) да подносилац и чланови породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији

7) да подносилац захтева и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли да безбедно реше своје стамбено питање;
8) да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;
9) да породично домаћинство има радно способне чланове;
10)да се сеоска кућа са окућницом којом Корисник конкурише за доделу Помоћи испуњава основне услове за живот и становање и да је уписана у катастру непокретности.

Корисник као подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:

1)попуњен образац пријаве;
2) фотокопију легитимације интерно расељеног лица или потврду Комесаријата да је лице евидентирано као интерно расељено лице (један од  два наведена доказа обавезан је за подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);
3)фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
4) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
5) уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство/поднетог захтева за пријем у држављанство Републике Србије - за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
6) доказ о стамбеној ситуацији подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства: за домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника, а за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у органу управе или суду;
7) изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање и да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање;
8) уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства;
9) уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;
10) доказ о приходима:
-уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање онда изјава оверена у органу управе или суду да је лице незапослено и да нема примања;
-уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
-потврда послодавца о висини примања за месец који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;
-чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверена у органу управе или суду да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
11)доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
12)доказ о здравственом стању, односно о постојању болести од већег социо – медицинског значаја, трудноће или другог здравственог стања-извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, инвалидности или болести;
13)за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; самохрани родитељ прилаже и изјаву оверену у органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
14)доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежног органа;
15)решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
16)доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
17)оверену изјаву власника непокретности - сеоске куће са окућницом на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве, под условима предвиђеним овим Правилником, да предметна непокретност није у спору или под теретом, уз навођење рокова за примопредају непокретности ;
18)доказ о власништву на предметној непокретности - сеоској кући са окућницом, на коју се односи Помоћ - лист непокретности не старији од 6 месеци;
19)фотокопију личне карте продавца предметне непокретности - сеоске куће са окућницом

Пријаву са документацијом поднети у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива. Јавни позив биће објављен на огласној табли Општинске управе општине Блаце и веб страни Општине Блаце

На основу броја бодова које подносилац пријаве оствари према критеријумима из чл.4. и 5. овог правилника утврђује се предлог листе Корисника за доделу помоћи. Предлог листе Комисија објављује на огласној табли Општинсе управе Општине Блеце и на веб страни.

На Предлог листе подносилац Пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања,односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).

Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању, на огласној табли Општинске управе општине Блаце и веб страни.

На основу Коначне листе Комисија доноси одлуку о додели Помоћи (у даљем тексту: Одлука) која се доставља лицима на која се Одлука односи.

Лица из става 1. овог члана имају право жалбе на Одлуку Општинском већу општине Блаце, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлук

Изабрани корисник и Општина Блаце закључују уговор о додели грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Све информације у вези са конкурсом за доделу помоћи  могу се добити на телефон 027/371-314, контакт особа Драгиша Гочманац.

Комисија:

1. Мирољуб Марковић, заменик председника општине Блаце, члан
2. Александар Станковић, Општински правобранилац
3. Јулијана Јовановић, члан
4. Ана Антић, заменик члана
5. Марија Илић, члан
6. Ненад Стевановић, члан
7. Драгиша Гочманац, повереник за избеглице и миграције

Бр:II-400-1081
У Блацу, 23.7.2015. године

oglasi v

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg