Јавни позив за набавку и доделу материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној и другој области за интерно расељена лица на територији Општине Блаце

На основу решења Председника општине Блаце, број II-02-1013/015/015-1 од 07.07.2015. године и  Правилника о раду Комисије за спровођење поступка циљу пружања помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава интерно расељених лица док су расељеништву ,кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној и другој области, за које је  средства у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије обезбедила општина Блаце, Комисија за спровођење поступка циљу пружања помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава интерно расељених лица док су расељеништву ,кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној и другој области, дана 23.07.2015. године објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА НАБАВКУ И ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ, ЗАНАТСКОЈ,УСЛУЖНОЈ И ДРУГОЈ ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ

Помоћ може бити додељена породичним домаћинствима интерно расељених лица која су у расељеништву, која имају боравиште/ пребивалиште на територији општине Блаце а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, и то за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области, и која испуњавају прописане услове за избор корисника (у даљем тексту: Корисник)

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се доделом робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области, у максималном износу до РСД 200.000,00 (двестотинехиљада динара), по породичном домаћинству Корисника.

Кориснику и члановима његовог породичног домаћинства може бити додељена Помоћ под следећим условима:

1) да су евидентирани као интерно расељена лица и/или поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца);
2) да имају имају боравиште/пребивалиште на територији општине Блаце.
3) да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
4) да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
5) да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
6) да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:
-За пољоприведну делатност и сточарство да је влансик или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
-За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и
-За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

Корисник као подносилац Пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:
1) попуњен образац Пријаве;
2) фотокопију легитимације интерно расељеног лица или потврду Комесаријата да је лице евидентирано као интерно расељено лице (један од два наведена доказа обавезан је за подносиоца Пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);
3) фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
4) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
5) уверење надлежног органа о пребивалишту/боравишту лица;
6) изјаву оверену код надлежног органа овере да подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
7) доказ о приходима:
(1) уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање - изјава оверену код надлежног органа овере да је лице незапослено и да нема примања;
(2) уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
(3) потврда послодавца о висини примања за месец који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена у органу управе или суду да подносилац Пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;
(4) чек од пензије за месец који претходи месецу подношења Пријаве или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверену код надлежног органа овере да лице не остварује примања по основу пензије ни у Републици Србији, ни у трећој држави;
8) доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
9) доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - решење/потврда надлежног органа;
10) решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
11) код једнородитељских породица прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства; решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену код надлежног органа овере да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
12) потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ.
13) потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;
14) доказ да има регистровану делатност;
15) доказ да покреће активност:
(1) да је регистровао и покреће нову активност,
(2) изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће).

Пријаве са документацијом подносе се у року од 15 дана почев од дана објављивања Јавног позива на огласној табли Општинске управе Општине Блаце и веб страни.

На основу бодова које подносилац пријаве оствари према мерилима из чл.5 и чл.6 Правилника о раду Комисије, Комисија  утврђује предлог листе Корисника.Предлог листе корисника Комисија ће објавити на огласној табли Општинске управе општине Блаце и веб страни. На Предлог листе Корисника подносилац Пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Предлога листе Корисника.

Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу Корисника.

Коначну листу Корисника Комисија објављује одмах по утврђивању, на огласној табли општине Блаце

На основу Коначне листе Комисија доноси одлуку о додели Помоћи (у даљем тексту: Одлука) која се доставља лицима на која се Одлука односи.

Лица из става 1. овог члана имају право жалбе на Одлуку Општинском  Већу Општине Блаце, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављањаОдлуке.

  . Све информације у вези са конкурсом за доделу помоћи у грађевинском материјалу могу се добити на телефон 027/371-314, контакт особа Драгиша Гочманац.

Комисија:

1. Мирољуб Марковић, заменик председника општине Блаце, члан
2. Александар Станковић, Општински правобранилац
3. Јулијана Јовановић, члан
4. Ана Антић, заменик члана
5. Марија Илић, члан
6. Ненад Стевановић, члан
7. Драгиша Гочманац, повереник за избеглице и миграције

Бр:II-400-1082
УБлацу,23.7.2015.године

oglasi v

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka