Jавни конкурс за организовање и спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2015. години

Национална служба за запошљавање и Општина Блаце расписале су данас Јавни конкурс за организовање и спровођење јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2015. години.

Циљ ове мере активне политике запошљавања, у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину, је радно ангажовање теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очување и унапређење радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.

Послодавца, односно извођачa јавног рада одређују Национална служба и Општина Блаце, на основу јавног конкурса а максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Јавни радови се могу спроводити у областима: социјалних и хуманитарних делатности; одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе; јавне установе и јавна предузећа; привредна друштва; предузетници; задруге и удружења, сви са седиштем на подручју општине Блаце.

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа документација:

• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;

• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију) и

• списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног рада у области социјалних и хуманитарних делатности.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова објављује се на огласној табли надлежне Испоставе Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова на којима се ангажује до 40 незапослених, доносе директор филијале Националне службе и председник општине Блаце, уз претходну сагласност Локалног савета за запошљавање.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајтова www.nsz.gov.rs и www.blace.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до 14.8.2015. године.

pdf iconJавни конкурс за организовање и спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица  у 2015. години

oglasi v

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka