Расписан Јавни позив за финансирање пројеката Месних заједница

Комисија за израду Правилника о вредновању захтева (пројекта) месних заједница, дана 15.03.2016. године расписала је Јавни позив за прикупљање пројеката Месних заједница који ће се финансирати средствима буџета Општине Блаце за 2016. годину.

Право подношења захтева (пројекта) имају све месне заједнице на територији општине Блаце, за пројекте који унапређују инфраструктуру месних заједница. Једна месна заједница може поднети један захтев (пројекат), по расписаном јавном позиву.

Средства из буџета општине Блаце се додељују за пројекте из следећих области:

- Комуналне услуге (акције чишћења растиња, акције чишћења дивљих депонија, одржавање гробља, уређење места за одлагање смећа, набавка контејнера, уређење зеленила...),

- Путна инфраструктура (одржавање некатегорисаних путева, колских прилаза и пропуста),

- Водовод и канализација (израда техничке документације и извођење радова на сеоским водоводима, израда техничке документације и извођење радова на канализационој мрежи),

- Спортски и рекреациони објекти (одржавање и опремање),

- Радови на објектима јавне намене, у јавној својини, којима је месна заједница корисник (одржавање и опремање).

Укупно расположива средства за реализацију пројеката по овом јавном позиву износе 1.500.000,00 динара.

Максимална вредност средстава буџета општине Блаце којим може бити подржан један пројекат је 200.000,00 динара са ПДВ-ом.

Предлагач је обавезан да достави следећу документацију:

- образац за предлог пројекта (Прилог 1)

- копија личне карте одговорног лица;

Пријава на јавни позив са свом потребном документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком  ,,Пријава на јавни позив за прикупљање захтева-пројеката месних заједница за 2016. годину-не отварати“ путем поште на адресу Општина Блаце, ул.Карађорђева 4, или лично на писарници Општинске управе oпштине Блаце.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Конкурсна документација се може преузети са интернет странице општине Блаце www.blace.org.rs.

Рок за подношење захтева на овај јавни позив је 15 дана од дана објављивања јавног позива, односно 30.03.2016.године.

За све додатне информације обратите се Комисији за израду Правилника о вредновању захтева (пројеката) месних заједница, особи за контакт Ивану Недељковићу, Служба Фонда за грађевинско земљиште, Општинска управа општине Блаце, први спрат, канцеларија бр. 19 или на телефон: 027/371-678.

Word2007icon Образац за предлог пројекта (Прилог 1)

Word2007icon Правилник о вредновању захтева (пројекта) месних заједница

 

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg