Jавни конкурс послодавцима за спровођење јавних радова

У складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Блаце за 2016. годину Национална служба за запошљавање – Филијала Прокупље, у сарадњи са општином Блаце расписује Јавни конкурс послодавцима за организовање спровођења јавних радова у општини Блаце за 2016. годину.

Јавни радови су мера активне политике запошљавања у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају вишкови запослених са евиденције Националне службе.

Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба у сарадњи са Општином, на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Послодавац – извођач јавног рада подноси пријаву на прописаном обрасцу, који садржи опис активности јавног рада (термин план), као и број и структуру лица која се запошљавају, а која на основу својих општих аката према својим потребама, ангажује по уговору о привременим и повременим пословима, којим ће се утврдити број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

 

Јавни радови се могу организовати и спроводити у области:

• социјалних и хуманитарних делатности

• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре

• одржавања и заштите животне средине и природе.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова имају:

• Органи јединицe локалне самоуправе,

• Јавне установе и јавна предузећа,

• Привредна друштва,

• Предузетници,

• Удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар који води Агенција за привредне регистре,

а чије је седиште на територији општине Блаце.

 

Пријава се подноси у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе и Општини, или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и са званичне интернет презентације Општине www.blace.org .

 

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа документација:

- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац- извођач јавног рада није регистрован у АПР;

- фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);

- списак лица корисника услуга – за послодавацa – извођачa јавног рада из области

социјалних и хуманитарних делатности и

- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев.

 

Све додатне информације могу се добити у Националној служби за запошљавање – филијала Прокупље и Општини Блаце.

Јавни конкурс је отворен од 20.5.2016. године, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 03.6.2016. године.

 

Word2007icon Јавни позив за јавне радове 2016

Word2007icon Пријава за спровођење јавног рада

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka