Jавни увид нацрт плана детаљне регулације за изградњу соларног парка у КО Доња Драгуша

Општинска управа Општине Блаце–Служба за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у складу са чл. 50. ("Службени гласник Републике Србије", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'' број 64/2015) и закључка Комисије за планове Општине Блаце са 5. седнице, одржане 11.09.2016. године, оглашава:

ЈАВНИ  УВИД

НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА  ИЗГРАДЊУ  СОЛАРНОГ ПАРКА

У КО ДОЊА ДРАГУША

МЕСТО ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ УВИДА:

Зграда Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4, канцеларија број 34

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЈАВНОГ УВИДА:

30 дана, од 15.09.2016. до 15.10.2016. године.

Jавни увид Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу соларног парка у КО Доња Драгуша и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу соларног парка у КО Доња Драгуша,  одржаће се у наредних 30 дана, у периоду од 15.09. - 15.10.2016 године, у згради Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4 (канцеларија бр. 34),  радним данима од 08 до 15 часова.

Јавна презентација Нацрта Плана биће одржана 03.10.2016 год., са почетком у 1300, у згради Културног центра „Драинац“, ул. Краља Петра I бр. 70.

Наведена Планска документација, (текстуални и графички део) биће изложенa у аналогном облику (канцеларија бр. 34) и дигиталном облику (http://www.blace.org.rs/     у делу обавештења и делу огласи и конкурси).

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Увид је слободан за сва заинтересована правна и физичка лица, која информације и обавештења могу добити у Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Блаце (канцеларија бр. 34, тел: 027/379-210).

У току јавног увида заинтерeсована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени Нацрт Плана, предајом примедбе у писаном облику на писарницу Општинске управе Општине Блаце, Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.

У Блацу,                                         Општинска управа Општине Блаце

Дана 13.09.2016 године               Служба за урбанизам, грађевинарство,

                                            комунално стамбене и имовинско правне послове

pdf iconНацрт Плана детаљне регулације за изградњу соларног парка у КО Доља Драгуша

pdf iconИзвештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР за изградњу соларног парка у КО Доња Драгуша

 

oglasi v

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka