Оглас о јавном конкурсу за постављање општинског павобраниоца Општине Блаце на перид од 5. година

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА

ОПШТИНА БЛАЦЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

Број: II-02-1843/19-1

Дана: 28.10.2019. године

Блаце

На основу члана 80, 102. став 2. и члана 103. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локане самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 21/16, 113/17, 113/17 – други закон и 95/18), члана 74. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/19) и члана 11. Одлуке о општинском правобранилаштву општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 7/17), Општинско веће општине Блаце објављује

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

НА ПЕРИД ОД 5. ГОДИНА

Опис посла: заступа јединицу локалне самоуправе у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради заштите њених имовинских права и интереса. Прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правног лица које заступа, посебно из области њихове надлежности, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимања било које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по правно лице које заступа. Даје мишљења приликом закључивања уговора које закључује то правно лице, посебно уговора из области имовинскоправних односа, привредноправних уговора и дају правне савете свим органима јединице локалне самоуправе које заступа. Када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање само одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката, правобранилаштво јединице локалне самоуправе је овлашћено да предузима заступање под истим условима као и адвокат.

Услови: За општинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит, достојан је правобранилачке функције и има најмање три године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.

Остало: Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о положеном правосудном испиту, потврду о радном искуству, уверење Министарства унутрашњих послова – Полицијске управе да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, уверење надлежног Суда да кандидат није под истрагом и да против њега није покренут кривични поступак и уверење о здравственој способности.

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу.

Оглас о јавном конкурсу објављен је на интернет презентацији општине Блаце на адреси www.blace.org.rs у секцији Огласи.

Особа за контакт: Јулијана Јовановић, број телефона: 027/371-369;

Пријаве слати на адресу: Општина Блаце, Општинско веће, улица Карађорђева број 4, 18420 Блаце са назнаком „Пријава на конкурс за постављање општинског правобраниоца општине Блаце“.                     

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

                     

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka