оглас за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ - КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, на основу члана 36. 37. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16), члана 43. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/19) и Одлуке Скупштине општине Блаце о спровођењу јавног конкурса број I-119-2067/2019 од 07.12.2019. године,

оглашава јавни конкурс

за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу.

Подаци о јавном предузећу:

Јавно предузеће Јавно комунално предузеће „Блаце“, са седиштем у Блацу, улица Радомира Путника 34а, 18420 Блаце, матични број:  07216459, ПИБ: 100370026.

Подаци о радном месту:

      Директор Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу.

      За директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу може бити       именовано лице које испуњава следеће услове - услови за именовање директора јавног предузећа:

 • 1- да је пунолетно и пословно способно,
 • 2- да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
 • 3- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2),
 • 4- да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа,
 • 5- да познаје област корпоративног управљања,
 • 6- да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
 • 7- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
 • 8- да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
 • 9- да лицу нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
 • - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 • - обавезно психијатријско лечење на слободи,
 • - обавезно лечење наркомана,
 • - обавезно лечење алкохоличара,
 • - забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се доказним средствима која су  

подобна да се из њих добије сазнање које се очекује.

Директор се именује на период од четири године.

Место рада:

Блаце, 18420 Блаце, улица Радомира Путника 34а.

Рок у коме се подносе пријаве:

Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и податке о доказима о испуњавању услова за именовање директора који се прилажу уз пријаву.

Лице задужено за давање обавештења у вези са јавним конкурсом је Јасмина Лапчевић, секретар Скупштине општине Блаце, контакт телефон 027/371-110.

Адреса на коју се пријаве подносе:

Пријаве са потребним доказима о испуњавању предвиђених услова из јавног конкурса достављају се Комисији за спровођење јавног конкурса за избор директора у јавним предузећима, на адресу: Општина Блаце, улица Карађорђева број 4, 18420 Блаце, са назнаком „За јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу.

Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву:

-извод из матичне књиге рођених,

-доказ о стручној спреми,

-потврда о радном искуству,

-доказ да је стручњак у једној или више области у оквиру делатности предузећа (стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се доказаним средствима која су подобна да се из њих добије сазнање које се очекује),

-доказ да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке (изјава оверена од стране ограна овлашћеног за оверу потписа да лице није члан органа ни једне политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке),

-доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела (уверење или потврда издата од стране надлежног органа).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена од стране надлежног органа.

Неблаговременe, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Оглас о јавном конкурсу оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије“, у дневном листу „Данас“ и на званичној интернет страници Општине Блаце.

Број: I-119-2417/2019

      У Блацу, 13.12.2019. године

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg