Обавештење о донетом решењу за пројекат базне станице „Блаце 2“

Обавештавамо заинтересовану јавност, да је у складу са чланом 10. став  7. а у вези са чланом 29. став  3. Закона о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја пројекта на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/08), и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10),  поступајући по  захтеву носиоца пројекта  "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА", Предузеће за телекомуникације А.Д., Таковска 2, Београд, број III-05-501-81/2017 од 07.02.2017.године, Одељење за привреду, локално – економски развој и друштвене делатности Општинске управе општине Блаце је, сагласно члану 10 став 1., 4. и 6., Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио заинтересоване органе, организације и заитересовану јавност у циљу добијања мишљења на поднети захтев.

Пошто у законском року нису  достављена мишљења заинтересоване јавности као ни заинтересованих органа/организација, овај орган је у законском року донео решење да  за пројекат базне станице „Блаце 2“- PKU30 PKL30, тј. реконструкције постојеће базне станице мобилне телефоније, на територији општине Блаце, на катастарској парцели бр.6787/1 К.О. Блаце, на крову стамбене зграде у улици Карађорђевој бр.35, није потребна процена утицаја наведеног пројекта на животну средину.

Решење за пројекат базне станице „Блаце 2“- PKU30 PKL30,

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka