Донето решење за „Vip mobile“ d.o.o. Београд. Није потребна процена утицаја на животну средину

Обавештавамо заинтересовану јавност, да је у складу са чланом 10. став  7. а у вези са чланом 29. став  3. Закона о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја пројекта на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/08), и члана 136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“ бр. 18/16),  поступајући по  захтеву носиоца пројекта „Vip mobile“ d.o.o., Београд, Милутина Миланковића 1ж, број III-05-501-753/2017 од 12.10.2017.године, Одељење за привреду, локално – економски развој и друштвене делатности Општинске управе општине Блаце је, сагласно члану 10 став 1., 4. и 6., Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио заинтересоване органе, организације и заитересовану јавност у циљу добијања мишљења на поднети захтев.

Пошто у законском року нису  достављена мишљења заинтересоване јавности као ни заинтересованих органа/организација, овај орган је у законском року донео решење да  за пројекат базне станице „NI4065_02 PK_Blace_brdo“, на територији општине Блаце, на катастарскoj парцели бр.3203/2 К.О. Блаце, није потребна процена утицаја наведеног пројекта на животну средину.

Комплетно решење можете погледати ОВДЕ.

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka