Обавештење о процени утицаја на животну средину за „Лазар“ Д.О.О. Блаце

Обавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта Предузеће за производњу, откуп и трговину „Лазар“ Д.О.О.Блаце, ул. Краља Петра I бр.6. поднело захтев за издавање дозволе за третман неопасног биоразградивог органског отпада на постројењу за производњу биогаса и електричне струје од обновљивих извора енергије у Горњој Драгуши на кат. парцели бр.3212 К.О. Горња Драгуша, на територији општине Блаце, (процесом анаеробне дигестије).

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа у згради МУП-а, канцеларији бр.8 (II спрат), у периоду од 04.10.2018. год.  до 15.10.2018. год., у времену од 10 до 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за издавање дозволе за третман неопасног биоразградивог органског отпада на постројењу за производњу биогаса и електричне струје од обновљивих извора енергије у Горњој Драгуши на кат. парцели бр.3212 К.О. Горња Драгуша, на територији општине Блаце, (процесом анаеробне дигестије).

Овај орган ће у року од 15 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења размотрити поднети захтев, приложену документацију, прибављена мишљења, као и записник о испуњености услова од стране надлежног инспекцијског органа и донети одлуку о издавању дозволе подносиоцу захтева или донети решење којим се одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka