Обавештење јавности о донетом решењу о процени утицаја

Обавештавамо заинтересовану јавност, да је у складу са чланом 10. став  7. а у вези са чланом 29. став  3. Закона о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја пројекта на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/08), и члана 136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16),  поступајући по  захтеву носиоца пројекта Друштва за пољопривредну производњу и прераду „Мaster milk“,d.o.o. Блаце, ул. 7 јула б.б., број III-05-501-287/18 од 11.06.2018.године, за постројење за обраду, третман и прераду млека на катастарској парцели бр. 2348/1 КО Блаце, није потребна процена утицаја  затеченог стања на животну средину. Решење можете видети овде.

 

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka