Општина Блаце донела одлуку о отпису камате за порез

На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број: 7/08 и 8/13), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 20.11.2014. године,

ОДЛУКА О ОТПИСУ КАМАТЕ

ОСЛОБАЂАЈУ СЕ ОБВЕЗНИЦИ (правна лица, предузетници и физичка лица ) плаћања камате на:

- обрачунати дуг пореза на имовину за физичка лица, - пореза на имовину и  земљиште за правна лица,

- обрачунати дуг накнаде за коришћење грађевинског земљишта, предвиђене Одлуком о накнади за коришћење грађевинског земљишта (,,Сл. лист општине Блаце”, бр. 1/11),

- oбрачунат дуг накнаде за самодопринос на приходе од обављања самосталних делатности, предвиђене Одлуком о самодоприносу за изградњу и одржавање локалних путева и комуналних објеката за територију општине Блаце за период од 2007-2012 (,,Сл. лист општине Блаце”, бр. 5/07),

- обрачунати дуг накнаде за заштиту и унапређење животне средине, предвиђене Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине (,,Сл. лист општине Блаце”, бр. 2/10 и 4/11),

- обрачунати дуг комуналне таксе, за истицање фирме на пословном простору, по таксеној тарифи из тарифног  броја 1. Одлуке о локалним комуналним таксама ( ,,Сл. лист општине Блаце”, бр. 1/06, 4/11 и 3/13), у односу на укупно утврђену обавезу обвезника за 2014. годину као и претходне године утврђену решењем Општинске управе општине Блаце- Службе за буџет, финансије и локалну пореску администрацију,

- потпуно, уколико главни дуг измири до 31.12.2014. године.              

О б р а з л о ж е њ е

Приходи од пореза на имовину, накнаде за заштиту и унапређење животне средине, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору представљају део, по значају, најважнијих изворних прихода остварених на територији општине Блаце предвиђене Одлуком о буџету Општине Блаце за 2014. годину. Током рада Служба за буџет, финансије и локалну пореску администрацију је уочила  дуговања обвезника физичких и правних лица са каматом, као и интересовање грађана за уплату главног дуга без камате. У интересу грађана општине Блаце и већег прилива средстава у буџету, предлажемо доношење Одлуке о отпису камате за 2014. годину по основу изворних  локалних јавних прихода.

Раније ставом два члана 70.ЗППА било је прописано да се распоред плаћања врши по следећем редоследу:

1.износ главне пореске обавезе,
2.камата,
3.трошкови наплате
4.казне

Након измена ЗППА став два овог члана гласи:

1.трошкови наплате,
2.камата,
3.износ главне пореске обавезе

Наведена промена распореда уплаћеног износа по основу пореских давања, сходно члану 82 измене закона примењиваће се од 01.01. 2015.године односно закључно са децембром 2014.године.

Сагледавајући услове пословања и (не)могућности остварења профита, као и тешку финансијску ситуацију наших суграђана, сврха доношења ове Одлуке била би подстицајна, чиме би се поспешило плаћање пореских обавеза и омогућио отпис камате закључно са 31.12.2014.године.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Блаце“.

Број: II-436-1512

У Блацу,20.11.2014. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka