Расписан Конкурс за финансирање или суфинансирање програма националних мањина на територији општине Блаце за 2019. годину

Расписује се Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма националних мањина на територији општине Блаце из буџета општине Блаце за 2019. годину. Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2019. годину, у износу од 30.000 динара, за финансирање или суфинснирање програма националних мањина из буџета општине Блаце додељују се за:

*Унапређење квалитета живота националних мањина у Блацу кроз креирање и промовисање интегралних локалних услуга/сервиса/програма;

*Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према представницима националних мањина, као социјално угрожене популације;

*Програми намењени већем укључивању жена и младих припадника националних мањина на територији општине Блаце

Субјекти овлашћени за подношење пријаве

Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради финансирања или суфинансирања програма Националних мањина на територији општине Блаце имају следећи субјекти:

- удружења грађана,

- етничке заједнице,

- етничке и националне групе и

- националности и народности.

Критеријуми за подносиоца пријаве

Критеријуми за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма Националних мањина из буџета општине Блаце:

Јасно описане активности пројекта, усклађене са циљевима и приоритетима конкурса и иновативност понуђених решења (10 бодова)

Јасно описани и мерљиви резултати пројекта и њихова усклађеност са циљевима конкурса, као и прецизно дефинисан минимални предвиђени одзив/досегнутост циљне групе у односу на пројектне активности (10 бодова)

Буџет усклађен са пројектним активностима и реално планиран (реалан однос између планираних трошкова и постављених циљева/резултата) (10 бодова)

Ниво укључености релевантних актера у локалној популацији (10 бодова)

Конкурсна документација (обрасци)

Пријава на конкурс подноси се Комисији са назнаком "Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање програма Националних мањина на територији општине Блаце ".

За сваки пројекат, подноси се посебна пријава.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

- доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован,

-детаљан опис пројекта,  за чије финансирање или суфинасирање се подноси пријава;

-буџет пројекта;

-доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на пројекту (потписане протоколе и др.).

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.

Рок за подношење пријаве и адреса

Рок за подношење пријаве на овај конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног позива, односно до 19. новембра 2019. године.

Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Блаце или поштом на адресу: Општина Блаце, Карађорђева број 4 - Комисија за процену предлога пројеката за доделу средстава за финансирања или суфинансирања програма националних мањина на територији општине Блаце,

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријавни образац ОВДЕ

Образац буџета ОВДЕ

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka