ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу 40 дечијих  седишта за возила  у складу са Пројектом ''Промоција и обука за правилно коришћење седишта за децу у возилу''

На основу Одлуке о једнократној материјалној помоћи породица са децом број: III-06-56-2257/2019 од 29.новембра.2019.године, и Решења о образовању Комисије  за доделу једнократне материјалне помоћи са децом број: III-02-2271/2019 од 02.12.2019.године, расписује Јавни позив  за доделу 40 дечијих седишта за возила. Пријавни образац преузети ОВДЕ

Право на једнократну материјалну помоћ у смислу Одлуке о једнократној материјалној помоћи породица са децом може остварити  родитељ који поднесе захтев за остваривање права у складу са  јавним позивом испуњавајући неке од следећих услова:

-да је дете за које подноси захтев  рођено  у 2018.  или у  2019. години, 

-да дете има пребивалиште на територији општине Блаце на дан објављивања јавног позива,

-да родитељ који подноси захтев има пребивалиште на територији општине Блаце на дан објављивања јавног позива. 

Право на помоћ у виду једнократне доделе аутоседишта, имају сви подносиоци захтева, под једнаким условима а према условима и критеријумима и реду првенства утврђених чалом 7. Одлуке  о једнократној материјалној помоћи породица са децом.

Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и документације.

Након утврђивања прелиминарне ранг листе, иста ће бити истакнута на огласној табли Оштинске управе Општине Блаце. Подносиоци пријава ће имати право приговора на ранг листу у року од два дана од дана објављивања листе.

Након разматрања приговора, и поступања по истима Комисија ће утврдити коначну ранг листу.

Захтев за остваривање права на једнократну материјалну помоћ подноси се непосредно на писарници Општинске управе општине Блаце на посебном обрасцу.

Рок за подношење захтева  почиње да тече следећег дана од дана објављивања јавног позива и трајаће три дана.

Уз образац захтева обавезно се подноси:

  • Извод из матичне књиге за свако дете рођено у породици (копија, уз оригинал на увид)
  • Копија личне карте родитеља и
  • Уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог лица (за незапослене родитеље)

Докази из става 1. предају се у фотокопији на писарници Општинске управе општине Блаце уз захтев, уз обавезно достављање оригинала на увид. 

Рок за подношење пријава је 3 (три)  дана од дана објављивања Јавног позива  за доделу 40 дечијих  седишта за возила  у складу са Пројектом ''Промоција и обука за правилно коришћење седишта за децу у возилу''

Захтев са пратећом документацијом се подноси лично на писарници Општинске управе општине Блаце, Карађорђева бр.4., од 03.12.2019.године до 05.12.2019.године до 15,00 часова.

Контакт особа: Валентина Павловић, број телефона: 027/379-678

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka