Обавештење о расписаним парламентарним изборима за 03.04.2022

На основу члана 5., 14., 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку (``Службени Гласник Републике Србије`` број 104/09 и 99/11), тачке 3., 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (``Службени гласник Републике Србије`` број 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22), Општинска управа општине Блаце објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се грађани општине Блаце да је Председник Републике Србије Александар Вучић расписао парламентарне изборе који ће се у Републици Србији одржати 03. априла 2022. у периоду од 07,00 – 20,00 часова.

Грађани општине Блаце ће увид у бирачки списак моћи да  изврше на два начина и то:

- У канцеларији број 20, зграде Општинске управе општине Блаце, улица Карађорђева број 4 сваким радним даном од 7-15 часова и суботом у времену од 7-15 часова,

- Електронским путем на званичној интернет страници Министарства уношењем јединственог матичног броја https://upit.birackispisak.gov.rs/.

 Право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак. Увид се остварује на основу захтева бирача.

Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са Законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани. Уз захтев се прилазу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу органу надлежном за вођење бирачког списка поднети захтев за упис или брисање бирача из бирачког списка, као и измене, исправке или допуне података у бирачком списку све до закључења бирачког списка.

Бирача који није уписан у бирачки списак уписује у бирачки списак до његовог закључења 18.03.2022. године у 24.00 сати Општинска управа а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора Министарство надлежно за послове  управе.

Пунолетни држављани Републике Србије привремено одсељени из сталног места боравка (интерно расељена лица) могу тражити упис, брисање или измену, исправку или допуну у бирачком списку у месту у коме је пријављен са тим статусом.

Након закључења бирачког списка Министарство врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) на начин и по поступку утврђеним Законом. По поднетом захтеву Министарство доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 сата од пријема уредног захтева.

Општинска управа која ажурира бирачки списак за подручје јединице локалне самоуправе обавештава грађане  да могу Општинској управи најкасније пет дана пре дана закључивања бирачког списка (закључно са 12.03.2022. у 24.00 сати) поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Бирача који има боравиште у иностранству и који поднесе захтев за упис у бирачки списак преко дипломатско конзуларног представништва Републике Србије у иностранству у бирачки списак уписује министарство надлежно за управу, о чему обавештава надлежну Општинску односно градску управу по месту пребивалишта бирача у земљи.

                               

                                                                                                            НАЧЕЛНИК    

Број:III-013-406/22                                                               ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

У Блацу, дана 17.02.2022. године                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ                

                                                                                                 Јасмина Лапчевић с.р.    

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg